Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

Alapító Okirat


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A CSAHOLC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008.
 
 
 
 
ALAPÍTÓ OKIRAT
 
 
Csaholc, Túrricse , Vámosoroszi, Mánd és Penyige Községek Önkormányzatai, mint alapítók, fenntartók a Körzeti Általános Iskola és Óvoda intézményére vonatkozóan az 1992. évi XXXVII. törvény 88. §. (3) bekezdése valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 37. §. (1) és (5) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 53/2007.(.VII.27) számú hatá-rozatával, Túrricse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 49/2007.(VII.26.)KT. számú határozatával, Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 88/2007. (VII.26.) számú határozatával, Mánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 44/2007. (VII.26.) számú határozatával és Penyige Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 146/2007. (VII.26.) számú határozatával elfodadott alapító okiratot módosítja és intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetben, a Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2008. /VIII.19./ határozatával, Túrricse Községi Önkormányzat Képviselőtestü-
letének 54/2008. /VIII.18./ Kt.sz. határozatával, Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének ____/2008. /_______/ határozatával, Mánd Községi Önkor-
mányzat Képviselőtestületének _____/2008. /_______/ határozatával és Penyige Községi Önkormányzat 155/2008. /VIII.19./ határozatával 2008. szeptember 1. napjától:
 
Az intézmény neve: Csaholc Általános Iskola és Óvoda
 
Az intézmény székhelye: Csaholc, Kossuth u. 36-40.
 
Tagintézménye: Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Túrricse Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye
4968 Túrricse Rákóczi u. 18
 
Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Vámosoroszi Óvoda Tagintézménye
4966 Vámosoroszi, Zrínyi u. 8/a.
 
Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Penyige Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye
4941 Penyige, Kossuth u. 33.
 
 
 
Telephelyei: Vámosoroszi, Zrínyi u. 14-15. sz.
Vámosoroszi, Zrínyi u. 8/a. sz.
Túrricse, Rákóczi u. 18. sz.
Penyige, Kossuth u. 33. sz.
 
Az intézmény alapítója : Csaholc, Túrricse , Vámosoroszi , Mánd és Penyige Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei.
 
 
- 2 -.
 
Az intézmény fenntartói: Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4967.Csaholc, Kossuth u. 41.
 
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4966. Vámosoroszi, Petőfi u. 17.
 
 
Túrricse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4968. Túrricse, Rákóczi u. 5.
 
Mánd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4942. Mánd, Fő u. 8.
 
Penyige Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
4941. Penyige, Kossuth u. 31.
 
A fenntartó önkormányzatok, az iskola működésével kapcsolatos feladat ellátási kötelezettségét társulásos formában oldják meg. Az intézmény alapfeladatainak ellátásához, a fenntartó önkormányzatok, központi normatívákból valamint ennek kiegészítéseként, önkormányzati hozzájárulással gyermek létszám arányában járulnak hozzá.
 
Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: Csaholc Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
 
Az intézmény működési területe: Csaholc, Túrricse , Vámosoroszi, Mánd és
Penyige községek közigazgatási területe
 
Az intézmény jogállása : önálló jogi személy
 
Az intézmény gazdálkodása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
az előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága alapján
teljes jogkörrel rendelkezik.
 
Az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését a Felső-Tisza-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő Belső Ellenőrzés útján biztosítja.
 
Az intézmény alaptevékenysége szerinti besorolása: közoktatási feladatokat
ellátó közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
 
Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény -Általá-
nos Iskola és Óvoda
 
Az általános iskola alapfokú oktatási feladatokkal működik. TEÁOR 8520.
 
Az intézménybe felvehető maximális gyermek- tanuló létszáma:
 
Óvoda: 4 csoport létszám: 123 fő
 
Általános Iskola
- 1-8 évfolyam létszám 250 fő
 
 
 
- Délutáni foglalkozások : létszám 150 fő
 
A nappali rendszerű oktatásra felvehető összes létszám: 373 fő
 
 
Az intézmény tevékenységei:
 
Az intézmény alaptevékenységei:
Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
-óvodai foglalkozások
- szükség esetén: logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, testi, érzékszer-
vi, értelmi beszéd- vagy más fogyatékos gyermeknek felzárkóztató foglal-
kozás, etnikai kisebbséghez tartozókkal külön program szerinti foglalkozás
- a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete
- óvodai integrációs program
- környezeti nevelés program
- 0-3 éves korú gyermekek napközbeni felügyelete – igény szerint
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, gyógypedagógus
segítségével
- hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyerekek
integrált nevelése, fejlesztése
 
Óvodai intézményi közétkeztetés
 
Nappali rendszerű alapfokú iskolai oktatás:
 
- 1-8 évfolyamon folyó általános iskolai oktatás
- idegen nyelv oktatása pedagógiai program alapján (német, angol)
- integrációs felkészítés megszervezése
- képesség kibontakoztató felkészítés a tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből
eredő hátrányának ellensúlyozása céljából
- a sajátos nevelési igényű gyermekek integráltan való oktatása,
- hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók képesség kibontakoztatása
- SNI – s tanulók integrációs oktatása
- nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés és oktatás,
- tanulói szakkörök, művészeti csoportok, diákkörök
- iskolai sportkör,
- tömegsport foglalkozások,
- tanulmányi, művészeti és sportjellegű versenyek, vetélkedők,
- kötelező jellegű tanulmányi kirándulások,
- úszásoktatás,
- napközi otthoni ellátás
- tanulószobai foglalkozás
- pályázatok,
- kompetencia alapú oktatás pedagógiai program alapján
- iskolai könyvtár tevékenység,
- művészeti oktatás
- iskolaotthonos foglalkozás 1.- 4. évfolyamon
- nyári napközi szervezése
- táboroztatás
- erdei iskola program szerint
- erdei iskolai tábor üzemeltetése
- PEDAGÓIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS
Iskolai intézményi közétkeztetés
 
Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai
 
Az intézmény kisegítő és kiegészítő tevékenységei:
- munkahelyi étkeztetés,
- iskolabusz üzemeltetése, bejáró gyerekek szállítása,
- felnőttképzés, felnőttoktatás
- az iskolabusz szabad kapacitása esetén szállítási szolgáltatás, térítés ellenében
- tornaterem használata nem iskolai foglalkozásokra
- konyha szabad kapacitása esetén egyéb étkeztetés biztosítása
 
 
A gyerekek iskolabusszal történő szállítása :
Az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő bejáró gyermekek, tanulók szál-
lítását az intézmény üzemeltetésében lévő autóbusszal biztosítja. A szállítást az intézményvezetője szervezi meg és gondoskodik az utazó gyerekek fel-
ügyeletéről.
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
 
A jegyzői hatáskörbe tartozó szakmai törvényességi ellenőrzést a székhely település jegyzője látja el.
 
A feladat ellátást szolgáló vagyon:
Csaholc községben: főépület, Csaholc, Kossuth u. 36-40. sz. alatt a hozzá tartozó léte-
sítményekkel: tornaterem, sportpálya, konyha
Vámosoroszi községben: Vámosoroszi, Zrínyi u. 14-15.
Zrínyi u. 8/a. sz. óvoda
Túrricse községben: Túrricse, Rákóczi u. 18. sz. alatt óvoda, iskola, tornaterem, konyha
Penyige községben: Penyige, Kossuth u. 33. sz. óvoda
 
 
Az intézmény egyéb vagyona: vagyonnyilvántartás szerint
 
 
A vagyon feletti használati jog: az intézmény vezetőjét illeti meg
 
Az intézmény vezetője: Az intézmény vezetője az igazgató, akit az Oktatási közlöny-ben meghírdetett nyilvános pályázat útján Csaholc Községi Önkormányzat Képvise-
lőtestülete nevez ki, bíz meg, ment fel. A Képviselőtestület döntése előtt a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét ki kell kérnie.
 
 
Az intézményvezető megbízása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint történik, öt év időtartamra az intézményvezető tekintetében Csaholc Önkormányzat polgármestere gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
 
 
 
Az intézmény képviseletére jogosult : az intézmény kinevezett vezetője
 
Csaholc, 2009. május …..
 
 
 
 
Végh Endre Garda Endre Kádár Bálint
Vámosoroszi község Túrricse község Csaholc község
polgármestere polgármestere polgármestere
 
 
 
 
 
 
Varga Lajos Juhász Gyula
Mánd község Penyige község
polgármestere polgármestere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M E G Á L L A P O D ÁS
 
oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról.
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 43. §-ában, valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 8. §-ban meghatározottak alapján Csaholc Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete _____/2007./..../ sz. határozatával, Vámosoroszi Községi Önkormányzat
Képviselőtestülete ____/2007. /...../ sz. határozatával, Túrricse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ____/2007. /...../ számú határozatával, Mánd Községi Önkormány-
zat Képviselőtestülete ______/2007. /........../ számú határozatával, Penyige Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ______/2007./........../ számú határozatával /a to-vábbiakban: képviselő-testületek / megállapodtak az Ötv. 8.§. /4/ bekezdésében meghatározott kötelező nevelési és közoktatási feladataik ellátására az Ötv. 9. §. /4/ bekezdése, a Közoktatásról szóló LXXIX. törvény 88. §. (4) bekezdése alapján a Körzeti Általános Iskola és Óvoda /székhelye:4967. Csaholc, Kossuth u.36-40.sz./ intézmény közös fenntartásában, működtetésében ;
a települési önkormányzatok között önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogú-
ságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, a kötelező közoktatási feladataik megvalósítására, közoktatási intézmények közös fenn-
tartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából. A társulási megállapodást az alábbiak szerint fogadja el 2007. augusztus 15.napjától:
 
A társulás adatai:
 
1. A társulás neve, székhelye:
Csaholc, Vámosoroszi, Túrricse, Mánd és Penyige Önkormányzatok Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Székhely: Csaholc, Kossuth u. 41.
 
2. A társulás tagjai:
Csaholc Községi Önkormányzat képviselőtestülete
Székhelye: Csaholc, Kossuth u.41.
Képviselője: polgármester
 
Vámosoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye. Vámosoroszi, Petőfi u. 17.
Képviselője: polgármester
 
Túrricse Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Túrricse, Rákóczi u.5.
Képviselője: polgármester
 
Mánd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Mánd, Fő u. 8.
Képviselője: polgármester
 
- 2 -
 
 
Penyige Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
Székhelye: Penyige, Kossuth u. 31.
Képviselője: Polgármester
 
3.A társulás fenntartó:
A társult önkormányzatok képviselőtestületei
 
4. A társulás működési területe:
A társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén működik.
 
 
5. A társulásban résztvevő felek kölcsönös szándéka a helyi közszolgáltatások közül
az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás közös ellátása, a közösen
fenntartott intézmények folyamatos működésének biztosítása. Az intézmények kö-
zös fenntartásban történő működtetésének kezdő időpontja a 2007/2008.nevelési
év, tanév: 2007. augusztus 15.
 
6. A társulás célja: a társult önkormányzatok óvodai nevelési, általános iskolai neve-
lési-oktatási feladatainak az erőforrásaik összpontosításával, méretgazdaságosab-
ban, nagyobb pénzügyi hatákonysággal történő, szakmai és gazdasági szempontból
egyaránt minőségelvű működtetése.
 
7. A társulás Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, Vámosoroszi
Községi Önkormányzat Képviselőtestületének , Túrricse Községi Önkormány-
zat Képviselőtestületének, Mánd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
és Penyige Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Ötv. 10- §-a (1)
bekezdésének e) pontja, valamint a 15.§-a alapján minősített többséggel elfogadott,
a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre 2007. augusztus 15-ei
hatállyal. A Társulási Megállapodás határozatlan időtartamra szól.
 
8. A társulás nem jogi személy, bankszámlával nem rendelkezik.
 
9.Az intézmény oktatási- nevelési tevékenységét a közoktatásról szóló módosított
1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján, a Nemzeti Alaptanterv,
valamint a képviselőtestületek által jóváhagyott, aktualizált pedagógiai program
és a minőségirányítási program szerint végzi.
 
 
10. A társulás alaptevékenysége:
- óvodai nevelés
- általános iskolai nevelés és oktatás 1-8. évfolyamon
Az alapító okirat szerinti egyéb alap és kiegészítő tevékenységek.
 
 
 
 
- 3 -
 
11. A közösen fenntartott közoktatási intézmények megnevezése, típusa:
 
- Csaholc Általános Iskola és Óvoda
4967. Csaholc, Kossuth u. 36-40.
típúsa: általános iskola
 
- Tagintézmény:
-Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Napközi Otthonos Óvoda
Túrricse, Rákóczi u. 18.
típúsa: óvoda
 
- Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Vámosoroszi Óvoda Tagintézménye
Vámosoroszi, Zrínyi u. 8/a.
típusa: óvoda
 
- Csaholc Általános Iskola és Óvoda
Penyige Napköziotthonos Óvoda Tagintézménye
Penyige, Kossuth u. 33.
típusa: óvoda
 
11/a. Az intézmények feladatellátását a Társulás által jóváhagyott alapító okirat
tartalmazza.
 
12.Az intézmény önálló jogi személy. Gazdálkodása tekintetében önálló gazdálkodá-
sú. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jog-
körrel rendelkezik.
Az intézmény költségvetése a székhely községi önkormányzat költségvetésének
részét képezi.
 
13. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 8. §. (1) és (3) be-
kezdése rendelkezéseinek, továbbá a többcélú kistérségi társulások által ellátott
egyes közszolgáltatások normatív működési támogatásról szóló mindenkori költ-
ségvetési törvény rendelkezései alapján jelen megállapodás aláírásával kötelezett-
séget vállalnak arra, hogy a 11. pontban nevesített intézményeket közösen, intéz-
ményfenntartó társulás keretében működtetik. A megállapodásban meghatározott
egyes fenntartói jogokat Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete gya-
korolja.
 
14. A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként szolgál
a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami
hozzájárulás és az egyéb kiegészítő közoktatási hozzájárulások / a továbbiakban:
normatíva/ A normatíva összegét a költségvetési törvény alapján, az intézmény
székhelye szerinti község önkormányzata igényli és kapja meg a központi költség-
vetéstől.
- 4 -
 
15. Az intézmény költségvetésének készítésénél külön-külön kell elkészíteni a
tagintézmények és intézményegységek költségvetését. Valamennyi tagintézmény
esetében az intézmény által biztosított ellátást igénybe vevők száma alapján
történik a költségek felosztása. Az étkezetési szakfeladatok esetében az étkez-
tetést igénybevevők által, az élelmezési napok arányában történik az étkezetési
térítési díj bevételek és a felmerülő kiadások közötti költség felosztása.
A gazdasági szervezet felmerülő kiadása tekintetében a költségvetési kiadások
felosztása az intézmény valamennyi óvodai és iskolai létszáma alapján történik.
A költségvetés készítésekor a bevételeket is valamennyi tagintézmény vonatkozá-
sában külön -külön kell kimutatni, hogy a megállapodásban rögzítettek alapján
a normatív és egyéb kiegészítő hozzájárulásokon kívüli költségek feloszthatóak
legyenek.
 
15/a. Az intézmény létrehozásától 2007. augusztus 15. napjától 2007. december
31. napjáig vonatkozó időszakra költségvetést kell készíteni, a költségve-
tés előkészítéséért, az egyeztetések lefolytatásáért a gesztor település
polgármestere a felelős.
 
16.A társulás működési területén az intézménybe bejáró tanulók utaztatását lakóhelye
és az intézmény , tagintézmény közötti útvonalon az intézmény használatában,
üzemeltetésében lévő autóbusszal biztosítja. A szállítás megszervezéséért az
intézmény vezetője a felelős.
 
17. Az intézményi étkezési térítési díj megállapítása az egyes képviselőtestületek
joga. Amennyiben valamely társult önkormányzat képviselőtestülete a térítési
díjakra vonatkozóan kedvezményes térítési díj összeg állapít meg, a térítési
díj kiegészítését támogatásként kell átutalnia az intézmény részére, a tárgy-
hónapot követő hónap 10. napjáig.
 
 
18. A különböző normatívák megigényléséhez szükséges adatszolgáltatást, a
tagintézmény vezetői és az intézmény vezetője szolgáltatja a gesztor önkor-
mányzat felé, a kért határidőben. Amennyiben nem időben történik vagy té-
ves az adatszolgáltatás, azért az adatszolgáltató terheli felelősség.
 
19. A társult önkormányzatok a működéséhez szükséges további költségek fedezetét
15. pontban meghatározott arányban saját költségvetési rendeleteikben biztosítják,
melyet havi bontásban a tárgyhó 28. napjáig az intézmény bankszámlájára
átutalják.
 
20. A normatíván felüli, 1 tanulóra jutó pénzügyi hozzájárulás összegét a képvise-
lőtestületek az intézmény költségvetésének - közös képviselőtestületi ülésén tör-
ténő jóváhagyásakor állapítják meg. A pénzügyi hozzájárulás arányát az óvodai ne-
léshez és az iskolai oktatáshoz kapcsolódó szakfeladatok költségvetése, intézmény-
egységenkénti illetve a tagintézményeiben résztvevő, az évenkénti közoktatási /ok-
tóberi / statisztikai gyermek illetve tanulói létszám alapján határozzák meg.
 
- 5 -
 
A munkahelyi és egyéb étkeztetés tekintetében a térítési díj alapján,
az élelmezési napok arányában kerül megosztásra a fenntartó önkormányzatok
között a szakfeladat bevételén felüli költsége.
 
21.A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a társulás működése alatt
az intézmény finanszírozásának kérdését évente - az intézmény költségvetésének
meghatározásával egyidejűleg - áttekintik. Kiemelt figyelemmel kezelik a társult
önkormányzatok intézményi struktúrájában és a központi költségvetési hozzájáru-
lások szabályozásában történt módosításokat.
 
22. A társult önkormányzatok a feladat ellátását szolgáló, a közösen fenntartott intéz-
mény használatában lévő ingatlan és ingó vagyon tekintetében alapelvként rögzí-
tik, hogy azok továbbra is kizárólagosan a helyi önkormányzatok tulajdonában
maradnak. Az intézményt vagyon használati jog illeti meg.
 
23. Az intézmény feladatellátásához a használatába adott ingatlanokra vonatkozó
kimutatás a megállapodás 1. számú mellékletét képezi. Az intézmény használa-
tába kerülő ingó vagyontárgyak átadása - átvétele a tagintézményenként készített
analitikus nyilvántartás adataival is alátámasztott leltár alapján történik. Az
eszközvagyon 2007. augusztus 15. napján az Intézményekben székhely és tag-
intézmény bontásban rögzítésre került.
 
24. Az intézményfenntartó társulás működése során a létrehozáskor nyilvántartott
és átadott vagyonkörön kívül keletkezett vagyon növekmény a társuló képvise-
lőtestület közös tulajdona . A társulás megszűnése esetén a Ptk. Közös tulajdon
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el.
 
25. A társulással létrehozott intézményben a kötelező taneszköz jegyzék szerinti
eszközök pótlása a társult önkormányzatok intézményi hozzájárulás arányában
történik, lehetõség szerint pályázati forrást kell igénybe venni az eszközök pót-
lására.
 
26.A társult önkormányzatok, ha a tulajdonukat képező ingatlanokat érinto beruhá-
zásokat, felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, akkor az ilyen
címen keletkező vagyon növekmény kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti
meg. A tulajdonos önkormányzat jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint felelős az ezekkel kapcsola-
tos beszerzésekért.
 
27.A társult önkormányzatok képviselőtestületei a fenntartói irányítás keretében
közösen gyakorolják az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
- az intézmény költségvetésének meghatározása
- az intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosí-
tása, az intézmények átszervezése;
- az intézményben indítható óvodai csoportok, iskolai tanulócsoportok, napközis
csoportok számának és maximális létszámról való eltérésének meghatározása;
 
- 6 -
 
28.A társult települési önkormányzatok képviselőtestületek felé az intézmény, tag-
intézmény vezetője a feladatellátásról, a szakmai tevékenységről, az intézmény
közös fenntartásáról félévente , a félévet követő hónap 30. napjáig tájékoztatást
készít, beszámol.
 
29.A társulással létrehozott intézmény gazdasági vezetője a negyedévet követő hónap
15. napjáig beszámolót készít az intézmény gazdasági tevékenységéről, bevéte-
leinek és kiadásainak alakulásáról, a pénzügyi helyzetről, a követelés és tartozás
állományról.
Az elkészített beszámolót a megadott határidőig köteles a társulásban résztvevő
önkormányzatok polgármesterei részére átadni.
 
30.Az intézmény gazdálkodásának ellenőrzését a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistér-
ségi Társulás keretében működő Belső Ellenőrzés útján biztosítják az önkormány-
zatok. Az intézmény gazdálkodásának éves ellenőrzési tervében nem szereplő,
soron kívül ellenőrzést kérhet bármely társult önkormányzat Képviselőtestülete
illetve polgármestere. A soron kívüli ellenőrzést írásban kell kezdeményezni a
gesztor település polgármesterénél.
 
31.Csaholc Községi önkormányzat képviselőtestületének munkáltatói joga: a vezetői
megbízás, annak visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, felmentés, fe-
gyelmi felelősségre vonás kezdeményezése. A döntés előtt előzetesen véleményt
kell kérnie a társulásban részt vevő képviselőtestületektől.
A felsoroltak közé nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az intézmény vezetőjé-
vel kapcsolatban a székhely község polgármestere gyakorolja.
 
32.Az intézmény pedagógiai programjának, nevelési programjának, szervezeti és
működési szabályzatának, minőségirányítási programjának és házirendjének jóvá-
hagyása a társult önkormányzatok hatásköre.
Az intézményvezető küldi meg valamennyi társulásban részt vevő önkormányzat
részére a tervezeteket, melyet a képviselőtestületek a soron következő ülésükön
kötelesek megtárgyalni.
 
33.A társulás, tagsági jogviszony megszűnése:
- a társulásban résztvevő képviselőtestületek közös megegyezésével történő meg-
szűnésével,
- amennyiben a tagok száma - felmondás következtében - egyre csökken,
- bíróság jogerős döntése alapján.
 
34. A megállapodást felmondani a tanév utolsó napjával lehet, a felmondásról szóló -
minősített többséggel hozott - döntést a képviselőtestület legalább három hónap-
pal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.
 
35.A megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszűntetéséhez, a társuláshoz
történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz, a társulási megállapodás évközbeni
felmondásához a képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
- 7 -
 
36.A társulás megszűnése esetén a képviselőtestületek, az intézmény által a minden-
kori naptári év kezdetétől a társulás megszűnéséig felhasznált, illetve teljesítésre
kerülő előirányzatok szerinti pénzeszközöket számba veszik és a finanszírozási
hátralékot, a 15. pontban rögzítettek szerint, a településre jutó tanulói, gyermek
létszám arányában az intézménynek az elszámolást követő 8 napon belül át-
utalják.
Abban az esetben, ha valamelyik képviselőtestületnél az elszámolás során többlet-
finanszírozás mutatkozik, az intézmény székhelye szerinti önkormányzat köteles a
finanszírozási többletet az érintett képviselőtestület számlájára visszafizetni. Az
elszámolást közös képviselőtestületi ülésen a képviselőtestületek fogadják el.
 
37. A megállapodás felmondása esetén, a társulásból kiváló képviselőtestület elszá-
molására e megállapodás 36. pontja az irányadó.
 
38. A társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával valamint a tanév első napjával
lehet, a csatlakozás szándékáról - minősített többséggel - hozott döntést, a csatla-
kozni szándékozó képviselőtestület legalább három hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni. A képviselőtestületek - minősített több-
séggel - hozott döntése, egyetértése szükséges a társuláshoz történő csatlakozás
engedélyezéséhez.
 
 
39. A naptári év közben csatlakozó képviselőtestület köteles tudomásul venni, elfo -
gadni a képviselőtestületek által - tárgyévre - jóváhagyott intézményi költségve-
tést, valamint a működéshez, a normatíván felül 1 tanulóra jutó pénzügyi hozzá-
járulás összegét, melyet a tanuló létszám arányában köteles biztosítani az intéz-
mény működéséhez.
 
40. Amennyiben a társult képviselőtestületek valamelyike a normatíván felüli hozzá-
járulást - legalább két ízben, az egymást követő két hónapban - határidőre nem
utalja át, az intézmény vezetője írásbeli jelzéssel élhet a kötelezettségét nem
teljesítő önkormányzat polgármestere felé. E jelzéséről a székhely község polgár-
mesterét is tájékoztatja.
Írásban jelzi az intézményvezető azt is, ha a társult önkormányzatok valamelyi-
ke az intézmény zavartalan működéséhez szükséges döntési, rendelet alkotási,
határozathozatali kötelezettségének nem tesz eleget, illetőleg azt megelőzően a
társult képviselőtestületekkel nem egyeztek meg.
 
41. Az intézmény vezetőjének kiválasztása nyilvános pályázati eljárás keretében tör-
ténik, megbízásáról Csaholc Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt, azzal
hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét
előzetesen a döntést hozónak ki kell kérnie. A Képviselőtestület döntésénél a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezései alapján. A székhely
község képviselőtestülete a pályázati eljárás során köteles tájékoztatni a társu-
lásban résztvevő képviselőtestületeket a pályázati kiírás megjelentetéséről a
pályázók köréről a pályamunkákról .
 
- 8 -
 
42. A társult képviselőtestületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból
továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, s bíróságon kereset indítási lehetőséggel
kizárólag annak érvénytelensége esetén élnek.
 
 
43. A társulás hatálybalépésével, a Csaholc és Vámosoroszi Községi Önkormány-
zatok megállapodása az oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról,
hatályát veszti.
 
 
A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Képviselő-
testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal megegye-zőt helybenhagyólag, sajátkezűleg aláírták.
 
 
Csaholc, 2007. július ...
 
 
 
 
 
Végh Endre Garda Endre Kádár Bálint
Vámosoroszi község Túrricse község Csaholc község
polgármestere polgármestere polgármestere
 
 
 
 
Varga Lajos Németi János
Mánd község Penyige község
polgármestere polgármestere
 
 
 
 
 


Keresés

Kezdő oldal