Digitális Iskola
Csaholci Általános Iskola
Jó Szóval Oktasd, Játszani is Engedd!

"Együtt könnyebb..."


 
 
Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló program
A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.8-17-2017-00109
"Együtt könnyebb...."
Csaholci Általános Iskola
Támogatás összege: 13801801Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt időtartama: 2017.09.01 – 2019. 08.31
 
 
 
 
 

Programok

Angol szakkör

Egészségnevelési szakkör

Tantárgyfejlesztés: Generációk közötti együttműködések

A partner iskolák bemutatása és megismertetése

Gyalog túra

Színházlátogatás

Tavaszi nagytakarítás

Múzeumlátogatás

Egészség nap

Zöld nap

Hagyományőrző családi nap

Mozi látogatás

Nyíregyháza vadaspark

2 napos Csaholc

2 napos Balatonfűzfő

Közös nyári tábor

 
A pályázatról
 
A projekt megvalósításával hozzájárulunk a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a roma és mélyszegénységben élő gyermekek közép- és felsőfokú oktatásba való eljutásának és bennmaradásának elősegítését.
 A projekt megvalósulásával hozzájárulunk a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégiában foglalt célok eléréséhez.
 A projekt megvalósulásával hozzájárulunk a Köznevelés fejlesztési stratégia céljaihoz, mely kiemelt szerepet tulajdonít a befogadó nevelés, valamint a nyitottságra ösztönző nevelés támogatásának.
 A két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőséget teremt az egymás iránti felelősségvállalás felerősítésére. A konstrukció a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödik.
 
 
Az Intézmény bemutatása
 
Elhelyezkedés. Társadalmi, gazdasági helyzet.
 
Csaholc, Túrricse és Vámosoroszi Szabolcs – Szatmár – Bereg megyének a keleti részén, Fehérgyarmat város vonzáskörzetében található. Közel van a magyar – ukrán – román hármas határ.
A községek társadalmi, gazdasági helyzetüknél fogva többszörösen hátrányos helyzetű településeknek minősülnek. Igen nagy a munkanélküliség, az országos, de a megyei átlagot is jóval meghaladja. A községekben az emberek mezőgazdasággal foglalkoznak, ipar egyáltalán nincs. A kevés földdel rendelkező emberek egyáltalán, vagy csak részben tudják megművelni a földeket a magas költségek miatt.
A községek megtartó ereje a munkahely hiánya miatt gyenge, jellemző a fiatalok elvándorlása.
A községek infrastruktúrája igen jó.
 
Az intézmény rövid bemutatása
 
A Csaholci Általános Iskola a Csaholc, Túrricse, Vámosoroszi községek önkormányzatainak döntése alapján intézményfenntartói társulást hoztak létre, melynek gesztora Csaholc település önkormányzata lett.1
Az intézményben összesen 12 tanulócsoport működik. Várhatóan sem csoportbővítésre, sem csökkentésre nem kerül sor. Jelenleg 21 fő pedagógus dolgozik az intézményben, a pedagógus létszám indokolt, mivel az oktatási törvényben előírt és helyi tantervben megállapított órakeret ezt szükségessé teszi. Az intézmény egy teljesen felújított kétszintes épület, ahol délelőtt nyolc tanulócsoport foglalkozásait szervezzük 10 tanteremben és egy tornateremben, délután szintén 8 tanulócsoportban folytatjuk a nevelés, oktatást. A tanulók 70 %-a cigány tanuló. Az iskola felszereltsége átlagos. Az elfogadott és jóváhagyott Pedagógiai program alapján kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. A tehetséges, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére szakkörök, integrációs, és képesség kibontakoztató foglalkozások biztosítják mindezt. Alapfokú művészeti oktatás is folyik az intézményben.
 
Az intézmény rövid bemutatása
 
Az iskola székhelye Fűzfőgyártelep, Balatonfűzfő városának egyik településrésze. A 4300 lakosú város a Balaton északkeleti csücskét öleli át. Az épület közvetlen környezete nyugodt, csendes, az utóbbi években azonban lakóházak kezdik körbevenni.
A Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola jogelődje, a Nitrokémia Ipartelepek Elemi Iskolája 1927. február 1-jén nyitotta meg kapuit. Évtizedeken keresztül a Nitrokémia Ipartelepek és a Fűzfői Papírgyár dolgozóinak gyermekei voltak az iskola tanulói. Így lett jellegzetesség a korai nyitás (6 óra), az igazodás a három műszakos munkarendhez. Bár jelentősen csökkent a Fűzfőgyártelepen munkát vállalók száma, még ma
29
is vannak bejáró tanulóink a környező településekről (Litér, Papkeszi, Vilonya, Királyszentistván, Balatonakarattya, Peremarton, Sóly, Balatonalmádi, Veszprém). Az általános iskola tanulólétszáma a 70-es, 80-as évekre annyira felduzzadt, hogy a nagyközség új iskolát épített.
 
Angol nyelvi szakkör leírása
 
Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a használható nyelvtudás megszerzése azaz a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása.
A 2017-18-as tanév szeptember elejétől induló angol nyelvi szakkör a Csaholci általános Iskola diákjainak az angol nyelvi készségeit hivatott fejleszteni, ezért első sorban az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciák kialakítását és fejlesztését tekinti fegfőbb céljának. Ebből kifolyólag a fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten az alábbi, fejleszteni kívánt területekre épülnek:
• beszédértés,
• beszédkészség,
• olvasásértés,
• írás
 
Generációk közötti együttműködés
 
A Program jellemzői:
Cél: a saját család múltjának megismerése; a családtagok élettörténetének, élethelyzetének térbeli, időbeli, kulturális és szociológiai összefüggéseinek megértése, válaszkeresés: „Kikhez tartozom?”, „Honnan jöttem?”;
A csoportok megalakításakor figyelembe kell venni a tanulók előzetes tudását, érdeklődését, intelligenciáját.
A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös együttműködésén alapulnak.
A gyermekekkel megismertetjük a családfakészítés technikáját.
A család otthon közösen elkészíti a családfát, kiegészítve a családtagok foglalkozásával, hobbijával.
 
Egészségnevelés szakkör
 
Az egészségnevelés célja a megelőzés prevenció. Mindenképpen a családdal együtt kell kialakítani a tanulókban az egészségtudatos magatartást. Néha a család figyelmét is fel kell hívni a káros szenvedélyek hatásaira
A szakkör célja az egészségtudatos magatartás kialakítása. A káros szenvedélyektől való tartózkodás. A prevenció, megelőzés fontossága. A tanulók tudatosan étkezzenek, rendszeresen mozogjanak, figyeljenek oda a környezetvédelemre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendezvény címe: Partneriskolák bemutatása és megismertetése
 
- A rendezvényt azzal a céllal valósítottuk meg, hogy a Csaholci Általános Iskola diákjai és pedagógusai megismerjék a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskolát. Fontosnak tartottuk, hogy tanulóink még azelőtt bepillantást nyerjenek az ott folyó oktató-nevelő munkába, és megismerjék az intézmény szűkebb és tágabb környezetét, mielőtt személyesen is ellátogatnának az iskolába.
Egy délelőtt hat órában valósítottuk meg a rendezvényt. Az első két órában tanulóink két teamban dolgoztak. Az egyik csoport Balatonfűzfő földrajzi elhelyezkedéséről, természeti adottságairól és nevezetességeiről készült fel, a másik csoport pedig a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskoláról. A gyerekek gyűjtőmunkát végeztek, plakátokat és kiselőadásokat készítettek. A harmadik órában a csoportok beszámolóit hallgatták meg a projekt résztvevői a két témában. A negyedik órában a rendezvény lebonyolításáért felelős személy egy Power Pointos előadás keretében az intézmény tanulóival is megismertette Balatonfűzfőt és testvériskolánkat. Az ötödik és hatodik órában, a délelőtt zárásaként diákjaink egy vetélkedőn kvíz és totó feladatok megoldásával adhattak számot a délelőtt elhangzottakról és látottakról.
Összességében elmondhatom, hogy egy eredményes napon vagyunk túl. Az elkövetkező időben Balatonfűzfőre látogató diákjaink és pedagógusaink rendelkeznek egy általános információval az adott környezetről, és izgatottan várják a személyes találkozás lehetőségét testvériskolánkkal, annak pedagógusaival és diákjaival.
 
Rendezvény címe: Egészségnap
 
- Intézményünk, a Csaholci Általános Iskola Pedagógiai Programjának céljai között szerepel a test és a lélek harmonikus fejlesztése, a testi és a lelki egészség megóvása. Ennek a célkitűzésnek egyik eszköze az egészséges életmód kialakítása, az egészségtudatos életmódra nevelés.
Ezért is üdvözöltük az „Egészségnap” projektet, mely programjával is segítette a nevelési, oktatási feladataink megvalósítását. A helyes táplálkozási szokások kialakítása, a gyümölcsök, zöldségek, a táplálkozási piramis megismerése, megbeszélése nemcsak a tanórák (biológia, természetismeret, osztályfőnöki) témája lehet, hanem a tanórán kívüli foglalkozások feladata is. Mindez hozzájárul, hogy tanulóink tudatosan, egészségesen táplálkozzanak. Tisztában legyenek az ételek vitamintartalmával, a gyümölcsök, zöldségek megfelelő arányával a mindennapi táplálkozásunkban.
Így a projekt során a gyerekek kifejthették véleményüket, ötleteiket, feltették kérdéseiket az egészséges táplálkozással kapcsolatosan. A megvalósítás során együtt tevékenykedtek, csoportokban dolgoztak.
 A nap folyamán gyümölcssalátát készítettünk.
 Megneveztük a különféle gyümölcsöket, megkóstoltuk őket.
 Megbeszéltük hogyan kell megtisztítani a déligyümölcsöket, eközben is figyeltünk a higiéniára.
 Előkészítettük szükséges eszközöket.
A végeredmény egy színpompás, ízletes, egészséges, vitaminokban gazdag saláta lett, amelyet jóízűen fogyasztottak el készítőik, a gyerekek, a program résztvevői. A projekten tablók is készültek, ahol az egészséges és egészségtelen ételeket, alapanyagokat megnevezték a tanulók és csoportosították is. Folyamatosan nyitottak, érdeklődőek voltak: kérdeztek, tanultak, megfigyeltek, tevékenykedtek.
Ismereteiket hasznosíthatják nemcsak biológia, természetismeret, osztályfőnöki, de szövegértő órákon is, illetve otthon az egészséges táplálkozással kapcsolatosan.
 
 
 
- Célunk volt, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését, igényét az egészséges életmód iránt. Azt szerettük volna elérni, hogy a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. Úgy gondoljuk, hogy a diákokban sikerült felkelteni az érdeklődést e témák iránt és több ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor.
A megvalósítás során elengedhetetlen mindazoknak a tárgyaknak, illetve tudásnak a beemelése, amelyeknek érdeklődésében ezen témák megjelennek.
Így tantárgyként szerepet kap a biológia, kémia, természetismeret, rajz, technika, magyar, testnevelés.
Sikerült megvalósítani a kooperációt a csoport tagjai, és a többi tanuló között, egymás kölcsönös segítése a sikeres feladatvégzés érdekében.
A tanulók munkáiból elkészült a kiállítás.
A tesztlapokat a tanulók kitöltötték.
A programhoz kapcsolódó kifestőket az alsósok kiszínezték.
A plakátok elkészültek.
 
 
 
- A szakmai nap célja az volt, hogy a tanulók ismerjék meg és sajátítsák el gyakorlatias formában az életkoruknak megfelelően a táplálkozással kapcsolatos kérdéseket, lehetőségeket. A témát az előzően megtartott természetismeret és biológia órák visszacsatolásaként választottuk. A gyerekek megismerkedhettek a helyes táplálkozással kapcsolatos kérdésekkel, a vitaminokkal, a gyümölcsök, zöldségek hasznosságával. A nap végére elkészített plakátok színesre és mutatósra sikeredtek. Különösen tetszett és nagy sikert aratott a tanulók körében a gyümölcssaláta készítés. A produktumot végül el is fogyasztották. Ezzel olyan ízeket is megtapasztalhattak, ami a legtöbb tanuló számára szinte teljesen ismeretlen volt. Az összetevők között több egzotikus gyümölcsfajta is volt. A gyerekek sokat tanultak a gyümölcsök zöldségek hasznosságáról, a vitaminokról. A nap elérte a kitűzött célját! A gyerekek megismerkedtek az egészséges életmód egyik alappillérével, az egészséges táplálkozással!
 
 
 
 
Rendezvény címe: Gyalogtúra
 
- Intézményünkben fontosnak tartjuk a test és a lélek harmóniájának fejlesztését, a természeti környezet, az állat - és a növényvilág védelmét.
Ennek értelmében „Gyalogtúra” programunk során a gyerekek fogékonnyá váltak a természet szépsége iránt, az élő értékek megismerésére. A projekt előkészítése magában foglalta az ismeretek felidézését, elmélyítését, mind a biológia, mind a természetismeret órákon. A kulturált, a természeti környezetbe illó viselkedés szabályainak felelevenítése az osztályfőnöki órák témája lett, ezzel erősítettük a szocializációt.
A kirándulást megelőzően megfigyelési szempontokat kaptak a csoportok, az élőhellyel, az élővilággal kapcsolatosan.
A mozgás, a szabad levegőn tartózkodás az egészséges életmódra neveléssel kapcsolódott össze.
Az Erdőhát élóvilágának, a természeti értékeknek megismerése a biológia, a természetismeret, a hon- és népismeret, a rajz, a technika tantárgyakhoz is kapcsolódott.
A produktumok a megfigyelési szempontok szerinti feladatok megoldása mellett, rajzokat, illetve fogalmazási (leírás) feladatok megoldását is jelentették.
A tanulók figyelmének középpontjába a helyi értékek megóvását, az élő természet megőrzését helyeztük.
 
 
 
 - A Csaholci Általános Iskola tanulói nagyon szeretnek kirándulni, szabad levegőn lenni. Ezért tartottuk fontosnak egy olyan rendezvény megszervezését, ahol szabályozott keretek között kiléphetünk az iskola falai közül. Tapasztalatot szerezhettünk testközelből a környezetünk élővilágáról. A nap célja az volt, hogy a Csaholci Általános Iskola tanulói bővítsék a természetismeret, biológia órán tanult fajok ismeretét. A kiránduláson nagy hangsúlyt kaptak a megfigyelési szempontok, melyeket előzően a csoportok megkaptak. További cél volt még a motiválás, sikerélmény adása a gyerekeknek. Fontosnak tartottuk, hogy legyen részük az újdonságok rácsodálkozásában. A gyalogtúrán nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt. Jó időben, kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskola épületébe. A kirándulás elérte célját, minden előre eltervezett feladatot sikerült végrehajtanunk!
 
 
 
- A program célja, hogy gyermekeink megismerjék közvetlen környezetüket, egészségtudatos és környezettudatos életet folytassanak. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink aktív részesei legyenek a programnak, mert csak így tanulhatják meg, hogy együtt vagyunk képesek környezetünket szépíteni, alakítani.
Programunk célja az is, hogy a gyerekek megtapasztalják: lelkük és testük egészsége szoros összefüggésben van egymással. Sikeres, ha kreativitásuk teret kap, és ennek következtében egyénileg is hozzátesz mindenki valami egyedit valamelyik programhoz.
Megismertük a tavaszi tájat, a tavaszi mezőgazdasági munkálatok folyamatát, valamint megfigyeltük környékünk növény és állatvilágát.
Tartalmas napot töltöttünk együtt, ahol tanulóink a gyalogtúra során kellemesen elfáradtak, és a túra folyamán szemetet szedtek, ezzel élhetőbbé tették környezetüket, valamint előre meghatározott szempontok alapján megfigyelték a tájat.
Kérdőíven megkérdezzük a gyerekeket, hogy jövőre melyik programot várnák vissza, ill. milyen programokkal egészítenék még ki az eddigieket.
A program elérte célját, mivel a tervezett célokat megvalósítottuk és egy sikeres napot tölthettünk együtt.
Madármegfigyelés megtörtént.
Vadállományt feltérképeztük.
Mezőgazdasági területeket bejártuk.
Szemétszedés.
Az összegyűjtött levelekből plakátkészítés.
 
 
 
 Rendezvény címe: Mozi látogatás
 
- Tanulóink örömmel fogadták a mozi látogatás lehetőségét. Miután megtörténtek a tájékoztatások mind a szülők, mind a gyerekek, mind a tantestület felé elkezdtük kollégáimmal együtt a szervezőmunkát.
Az első feladatunk az intézménnyel való kapcsolatfelvétel volt. Ez sikeresen megtörtént, a szervező készséges, alkalmazkodó volt a csoporthoz.
A látogatás során szervezőmunkát igényelt az utazás lebonyolítása, a feltételek megteremtése. Ehhez a megfelelő segítséget szintén megkaptuk.
A gyerekekben erősítettük a szabálytudatot, megbeszéltük a helyes szokásokat, legyen szó az utazásról, illetve a „mozizásról”. Érkezés után figyelni kellett a városi közlekedés, a gyalogosközlekedés, a csoportos közlekedés szabályaira. Ezután megismerkedtünk a helyszínnel, a teremmel.
A gyerekek szerették a kiválasztott filmet, megértették mondanivalóját, ami bár animációs filmről volt szó, mégis a felnőtteknek is fontos értékekről szólt, mint barátság, család, szeretet, becsület….
Hogy mennyire tetszett tanulóinknak a film? Tetszésüket mi sem bizonyítja jobban, mint a film végén felhangzó taps. No, mindez, nem azért mert erről nem beszéltünk, hanem azért mert beleélték magukat a történetbe. Mindez azért, mert még kevés ilyen élményben volt részük. Reméljük a projekt erre még lehetőséget teremt.
A mozi után elfogyasztották az uzsonnájukat, és sétát tettünk a Városi Parkban.
Megismertük a nevezetességeket. Majd élményekkel telten következett a hazautazás.
A projekt során fejlődött a gyerekek szociális kompetenciája, erősödött szabálytudatuk. A filmnézés igazi közösségi élményt jelentett. A vizuális kultúrájuk, digitális kompetenciájuk erősödött. Igazi meseszövést, sztorit láttak, amelyet aztán elmeséltek, lerajzoltak.
 
 
 
- 2018.január 31 – én szerdán mozilátogatást szerveztünk diákjainknak a Fehérgyarmati Művelődési Központba. A film megtekintése előtt irányított beszélgetés formájában elbeszélgettünk a filmszínházban történő helyes viselkedésről. Ezek után autóbusszal utaztunk el a vetítés helyszínére, ahol megtekintettünk egy filmalkotást. A mozi után a Fehérgyarmati parkban fogyasztottuk el az ebédet, melyet a gyerekek hideg élelem formájában kaptak meg. Az ebéd közben a gyerekek elmondták, hogy mi az ami nekik a legjobban tetszett a filmből, tartalom rövid, tömör, lényegretörő elmondásával.
Mindezek után autóbusszal tértünk vissza a Csaholci Általános Iskolába ahonnan a gyerekek a szokásos módon utaztak haza.
 
 
 
- A szakmai nap célja az volt, hogy a tanulók ismerjék meg, iskolán kívül milyen lehetőségek vannak a kikapcsolódásra. A program megvalósítását azért tartottuk fontosnak, hogy a tanulóink bepillantást nyerjenek, hogyan kell kulturáltan viselkedni az iskola falain kívül, ezzel fejlesztve a szociális kompetenciákat. Tanulóink nagy százaléka hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, így az iskolán kívül nem adódik lehetőségük hasonló programokon részt venni. Mivel fontosnak tartjuk felkészíteni őket a „való életre”, arra törekszünk, hogy minél szélesebb látókör táruljon eléjük. Erre nagyon hasznosak az ilyen lehetőségek! A programot tervszerűen előkészítettük, megosztottuk a szükséges feladatokat. A gyerekeknek felkészítést tartottunk a mozizás „kultúrájáról”. Mivel utazni is kellett a program megvalósítása során, ennek megszervezését is meg kellett oldani. A gyerekekkel meglátogattuk a fehérgyarmati Művelődési ház épületében működő Mozit, az előre lefoglalt időpontban! A Peddington című animációs film került vetítésre. A gyerekek 90 %-a még soha nem járt ilyen helyen, ezért elmondtuk nekik, hogyan kell kulturáltan viselkedni. Nagyon élvezték az előadást. Mikor vége lett a filmnek, tettünk egy nagy sétát a fehérgyarmati parkban, meguzsonnáztunk és megbeszéltük a látottakat és történteket. A tervezett program nagyon jól sikerült, hatalmas élmény volt a gyerekeknek, feltöltődve, utaztunk vissza az iskolába. A gyerekek beszámolót készítettek élményeikről rajz és beszámoló formában.
 
 
 
 
Rendezvény címe: 2 napos találkozó
 
- Az utazás megvalósítása előtt iskolánk diákjai tájékoztatást kaptak a balatonfűzfői intézményről. Ezért a bemutató után kíváncsiságunk még nagyobb lett a Balaton- partján fekvő művészeti iskola felé.
A több száz kilométeres út jó hangulatban telt beszélgetésekkel, információcserével.
Érkezésünk után vendéglátóink elkalauzoltak bennünket, bepillantást nyerhettünk az intézmény életébe.
Míg a szakmai team megbeszéléseket folytatott, addig a gyerekek megismerkedtek az iskola tanulóival. órákat, foglalkozásokat látogathattunk, beszélgethettünk, megtekinthettük a gyerekek munkáit.
Ezt követően betekinthettünk egy több éve működő regionális rajzverseny szervezési megvalósítási folyamatába egy PP bemutató keretében. Ennek célja az információátadáson túl, a kedvcsinálás is volt, hogy bekapcsolódjunk a rendezvénybe.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után, a helyi és környékbeli nevezetességeket tekinthettük meg.
Ezek további alkalmat kínáltak a csapatépítésre. Az est további része szabadprogram volt.
Másnap tovább folytatódtak a megbeszélések, a beszélgetések.
A hazafelé tartó úton pedig már mi terveztük, milyen színes programokkal viszonozzuk Vendéglátóink szívességét.
 
 
 
- A projekt témája az ismerkedés, kapcsolatépítés. Intézményünk hátrányos helyzetű kistérségben található ezáltal tanulóink túlnyomó többsége is hátrányos helyzetű családból származik. Ezeknek a családoknak nincs lehetősége arra, hogy gyermekeiket kirándulni vigyék. A pályázat lehetőséget teremtett számukra, hogy kilépjenek az ország egy olyan része felé, mely számukra megfoghatatlan és elérhetetlen. A két nap során olyan élményekkel teli impulzusokat kaptak mely korábban nem érte őket.
 
 
 
 
- A projekt keretében a Csaholci Általános Iskola pedagógusai és diákjai ellátogattak Balatonfűzfőre a testvériskolánkba, ahol szívesen fogadtak minket az ott dolgozó kollégák és tanulók egyaránt. Érkezésünkkor végig jártuk az iskola tantermeit, betekintettünk az intézmény életébe. A gyerekek rövid koncertet adtak a tiszteletünkre. Óralátogatásokon vettünk részt. Hosszasan beszélgettünk az ott dolgozó pedagógusokkal az iskola működéséről, összevetettük, nekik illetve nekünk hogyan zajlanak mindennapjaink. Ez idő alatt a diákjainkat bevonták az ottani munkába, érdekes feladatok segítségével elősegítve az ismerkedést. Másnap folytattuk az iskolai tevékenységet, majd kirándultunk egyet a környéken. Sétát tettünk a városban és a Balaton partján. Hamar telt az idő, nagyon jól éreztük magunkat. Hazautazásunk után előadás formájában adták át a felnőttek a kollégáknak, a gyerekek a többi tanulónak a megtapasztaltakat.
 

Rendezvény címe: Személyes találkozók lebonyolítása Csaholc
 
- Az utazás megvalósítása előtt iskolánk diákjai tájékoztatást kaptak a csaholci intézményről. Ezért a bemutató után kíváncsiságunk még nagyobb lett a iskola irányába.
A több száz kilométeres út jó hangulatban telt beszélgetésekkel, információcserével.
Érkezésünk után vendéglátóink elkalauzoltak bennünket, bepillantást nyerhettünk az intézmény életébe.
Míg a szakmai team megbeszéléseket folytatott, addig a gyerekek megismerkedtek az iskola tanulóival. órákat, foglalkozásokat látogathattunk, beszélgethettünk, megtekinthettük a gyerekek munkáit.
Ezt követően betekinthettünk egy több éve működő regionális szavalóverseny szervezési megvalósítási folyamatába egy PP bemutató keretében. Ennek célja az információátadáson túl, a kedvcsinálás is volt, hogy bekapcsolódjunk a rendezvénybe.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után, a helyi és környékbeli nevezetességeket tekinthettük meg.
Ezek további alkalmat kínáltak a csapatépítésre. Az est további része szabadprogram volt.
Másnap tovább folytatódtak a megbeszélések, a beszélgetések.
A hazafelé tartó úton pedig már mi terveztük, milyen színes programokkal viszonozzuk Vendéglátóink szívességét.
 
Rendezvény címe: Múzeum látogatás
 
- A szervezés célja, a fehérgyarmati Városi Galériában megszervezett kiállítás megtekintése. A kiállítás során nemcsak a fényképeket tekinthettük meg, hanem interaktív módon a filmeket is megnéztük. Az afrikai gyerekek az elkészített fényképeikhez néhány gondolatot is csatoltak, amelyeket a mi diákjaink nagy érdeklődéssel olvastak. Elgondolkodtató volt, hogy a fotók saját helyzetünkre, akár szociális, akár az oktatással kapcsolatos lehetőségeink beszélgetést indítottak el. A nehéz körülmények, s tanulás, mint potenciál megjelent az afrikai és a csaholci gyerekek gondolataiban is.
A filmek a természeti értékekre, az épített környezetre, ezek összhangjára, az egészségügyi körülményekre is ráirányították figyelmünket.
Tanulóink érdeklődve nézték az interaktív kiállítást, kérdéseket tettek fel, beszélgetéseket kezdeményeztek. A kitűzött céljainkat elértük, a problémafelvetés, a gondolkodás, az értékmegőrzés, a fenntarthatóság, a cselekvés megjelenik gyermekeink mindennapjaiban is.
 
 
 
- A Csaholci Általános Iskolában minden lehetőséget megragadunk arra, hogy tanulóinknak biztosítsunk tanórán kívüli tevékenységeket, programokat, rendezvényeket. Annál is inkább, mert, ezen lehetőségek megteremtése nélkül az intézményünkben tanuló hátrányos helyzetű tanulók nem jutnának el az adott helyekre. A gyerekek 95%-át soha nem viszik el szüleik, vagy családtagjaik kulturális programokra. Ezért fontos ezt a szerepet az Intézménynek felvállalnia, lehetőséget biztosítania! Mi, pedagógusok pedig szívesen fogadunk minden alkalmat! Ezért szerveztük meg egy Galéria meglátogatását. A programot előre leszerveztük, időpontot választottunk és lefoglaltuk az autóbuszt is. A gyerekeknek elmondtuk, bemutattuk, mi is az a galéria, hogyan, milyen normák szerint kell ott viselkedni. Földrajz, biológia és osztályfőnöki órákon beszéltünk a Fenntartható fejlődésről, a higiénia fontosságáról. A látogatás napját a gyerekek már nagyon várták. A kiállítást a Földkelte Kulturális és Környezetvédelmi egyesület szervezte. A fotókiállítás Malawi, Afrika megismeréséről szólt. A fotók megnézése után lehetőséget kaptunk a galériától, hogy 3 filmet megnézhessünk az országban, magyarok által végzett munkáról, missziókról. Megdöbbenve tapasztalták a gyerekek, a szociális hasonlóságokat. A gyerekek nagyon élvezték a Galériában töltött időt, nagy érdeklődéssel fogadták az információkat. Mikor visszaértünk az iskolába nagy élményekről számoltak be a társaiknak!
 
 
Rendezvény címe: Színházi előadás
 
- A gyerekek izgalommal várták az interaktív táncszínházi bemutatót. Már a felkészülési időszakban megfogalmazták a színházlátogatási szabályokat, s örömmel készülődtek a bemutatóra. Élményekkel telten beszéltek a mesevilágról, s érdeklődve hallgatták a komolyzenei betéteket. A tánc, mint kifejező eszköz, a balett, messze áll az általános iskolás korú gyerekektől, ám éppen ezért nyitottak erre a fajta kommunikációra.
Az előadás alatt hálásak voltak, hogy a színészek bevonták őket a produkcióba. Elvarázsolódtak nemcsak a narráció, de a színházi effektek láttán is. Az előadás után még mozgásukban is tudták utánozni a színészeket. Felelevenítették a jó és a gonosz harcát, a zene és beszéd erejét is.
A bemutató élményforrást jelentett, új táncszínházi műfajjal ismerkedtek meg tanulóink.
A színház igazi közösségi élményforrás lett.
 
 
 
- A rendezvény a fehérgyarmati táncszínházi előadás- Csipkerózsika balett bemutató volt. A programunk célja, a modern művészeti elemek, táncstílusok bemutatása a hátrányos helyzetű tanulóinknak. A mozgás örömének megismertetése, erre való figyelem felkeltés volt a cél. A modern művészi eszközök, mint a balett, más lehetőségeket nyújtanak. Megismerhetik a tanulók a saját kultúrájuktól eltérő modern effekteket. Betekintést nyerhetnek a művészet sokszínű világába. Új élményeket kaphatnak az által, hogy igazi nagyobb színpadon, igazi művészeket láthatnak. A színházlátogatást előkészítettük az iskolában. Beszéltünk a helyes viselkedésről. Irodalom órán a szakos kollégákkal meseórát tartottak a gyerekek. Táncházat indítottunk, ahol a gyerekek a különböző táncos stílusokat ismerhették meg és próbálhatták ki, hogy ne érje őket váratlanul, amit látnak és tudják, értsék, hogy mit látnak. A napunk kellemesen telt. Busszal utaztunk a 25 Km- re lévő Művelődési házba. Közben még egy kis városnézés és séta is bele fért az időnkbe. A gyerekek óriási élményt kaptak. Feldobva, új élményekkel tértek vissza az intézménybe.
 
 
Rendezvény címe: Víz világnapja
 
- Iskolánkban rendszeresen tartunk környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat. Célunk, a tanulók figyelmének felkeltése a természet, illetve a természetvédelem iránt, felelősségük hangsúlyozása a témában. Rendszeresen megemlékezünk a Föld napjáról, a Madarak és fák napjáról, valamint szervezünk többször egy tanév során szemétszedést, papírgyűjtést, tisztasági napokat, versenyeket. Tanórán és tanórán kívüli tevékenységek során nagyon sokat foglalkozunk éppen aktuális témákkal. A Zöld napot a Víz világnapjával kapcsoltuk össze, és tartottuk meg. A témát az előzően megtartott természetismeret és biológia órák visszacsatolásaként választottuk. A szakmai napon minden a vízről szólt. Foglalkoztunk dekorációk készítésével, vízvédelemmel, még árvíz témájával is. Érdekes volt látni, a tanulók milyen sokrétűen, ötletesen gondolkodnak a víz témában. A nap végére elkészített munkák színesre és mutatósra sikeredtek. Nagyon szépen, dekoratívan mutatnak intézményünk aulájában.
 
 
 
- Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására. Ennek érdekében márciusi Zöld nap rendezvényünk fő témája a víz és a víz világnapja volt. A gyerekek rajzokat készítettek a körülöttünk lévő álló és folyóvizekről. Előadást hallhattak az éltető víz fontosságáról, vizeink védelméről. Egy tanulmányi séta során meg is nézhették a belvíz milyen veszélyes lehet a szántóföldekre és az erdők-mezők állataira.
 
 
 
- A beszélgetések, a film témája, a tanórák lehetőséget adtak arra, hogy a víz, mint az emberi élet lételeme a gyerekek figyelmének középpontjába kerüljön. A projekt során már korábban megtekintett kiállítás fényképeivel megerősítette, hogy milyen fontos Földünk szempontjából a környezet megóvása, melynek egyik eleme az édesvízkészleteink védelme. Ez tehát közös kapcsolódási pontot jelentett, illetve a korábbi témák felszínen tartását is.
A gyerekek mind szóban, mind rajzos formában kifejezték az emberi élet szempontjából a víz fontosságát. A Föld ivóvízkészletének megóvásával kapcsolatosan készítettek tablókat, bemutatták a vízi világot, a képzelőerejük, technikai, rajz és biológiai ismereteik segítségével akváriumot alkottak.
A projekt formálta nemcsak gondolkodásukat, de a közös munka a különféle korcsoportú gyerekeknek közösségi élményt is jelentett.
A kiállítási darabok elkészítése mellett együtt alkották meg az iskola épületében a Közösségi területen a tablót, amely az iskola tanulói, a felnőttek számára is figyelemfelhívó, esztétikus kiállítás lett.
 
 
 
 
Rendezvény címe: Színházi előadás
 
- A rendezvény a fehérgyarmati bábszínházi előadás- Mátyás király, Aranyszőrű bárány bemutatója volt. A programunk célja, a modern művészeti elemek bemutatása a hátrányos helyzetű tanulóinknak. A színházba járás örömének megismertetése, erre való figyelem felkeltés volt a cél. A gyerekek betekintést nyerhetnek a művészet sokszínű világába. Új élményeket kaphatnak az által, hogy igazi nagyobb színpadon, igazi művészeket láthatnak. A színházlátogatást előkészítettük az iskolában. Beszéltünk a helyes viselkedésről. Irodalom órán a szakos kollégákkal meseórát tartottak a gyerekek. Busszal utaztunk a 25 Km- re lévő Művelődési házba. Közben még egy kis városnézés és séta is bele fért az időnkbe. A gyerekek óriási élményt kaptak. Feldobva, új élményekkel tértek vissza az intézménybe.
 
 
 
- Rendezvényünk célja tanulóink művészeti nevelésének elősegítése. Egyben lehetőséget kívántunk teremteni hátrányos helyzetű diákjaink számára olyan színházi élmény befogadására, amely élményforrás lehet a számukra. A bábszínházi műfaj jellegzetessége, hogy a színész kivetíti a belső tartalmakat, érzéseit, gondolatait, így könnyebb a nézőknek mindezzel azonosulniuk. Az élményközvetítésen túl lehetőséget teremtünk a színház világának megismeréséhez, ahhoz, hogy a gyerekek felnőve is keressék a művészeti élményeket, befogadóvá váljanak. A program közösségformáló élményteremtő volt a résztvevőknek.
 
 
Rendezvény címe: Hagyományőrző családi nap
 
- A Csaholci Álalános Iskola befogadó szemléletű intézmény. A programjainkat úgy hirdetjük meg, hogy mind a tanulók, mind szüleik számára elérhetőek legyenek. Ez lehetővé teszi a közvetlen kétirányú kommunikációt, így könnyebbé válik mindenki számára egymás megismerése. A nyitottság feltételezi a toleranciát is a szereplőktől, így könnyebbé válnak az esetleges konfliktushelyzetek megoldásai is. Az intézményünkben minden évben megrendezésre kerül hagyományőrző jelleggel a „Családi nap”. A projekt célja az értékközvetítés, közösségformálás hagyományőrzés, értékek ápolása. A program előkészítése során minden résztvevő közelebb került egymáshoz, a megbeszélések tartalmas együtt eltöltött időt jelentettek. A nap eseményei jó hangulatban, együtt munkálkodva, a családi értékeket átadva, az iskolai életet színesítve zajlottak.
 
 
 
- A Csaholci Álalános Iskola nyitott intézmény. Kollégáimmal együtt azt valljuk, ha probléma van, a szülő, pedagógus és gyerek hármas kapcsolat tud megoldást találni, ezért inden alkalmat megragadunk, hogy a szülőket behívjuk az intézménybe. Erre jó lehetőséget nyújtanak a projektjeink, projekt napjaink. Az intézményünkben minden évben megrendezésre kerül hagyományőrző jelleggel a Családi nap is. A projekt célja az értékközvetítés, közösségformálás hagyományőrzés, értékek ápolása. Év végének közeledtével jó alkalom volt ez arra, hogy szülő, pedagógus, diák, együtt, jó hangulatban, közösen munkálkodjon, és érezze jól magát a vetélkedőkön, a főzésen keresztül. Az eddigiekhez hasonlóan a rendezvény nagyon jól sikerült. Tartalmas, színvonalas napot zártunk.
 
 
Rendezvény címe: Tavaszi Nagytakarítás
 
- Rendezvényünk célja a környezetvédelem fontosságára történő figyelemfelhívás, ezzel együtt értékközvetítés és közösségformálás.
Iskolánk Pedagógiai Programjában megfogalmaztuk milyen fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás kialakítását, a környezetért felelős életvitel elősegítését. Tanulóink közül többen halmozottan hátrányos helyzetűek, ezért az intézményben dolgozóknak, pedagógusoknak kell tudatosan példát mutatniuk a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ennek a felelősségérzésnek kell kialakulnia ahhoz, hogy a diákok számára szokásrendszerré váljon mind a természet védelme, mind az épített környezet megóvása. A cselekvés közösségformáló hatású is, egyben elősegíti a konfliktushelyzetek megelőzését.
Együtt könnyebb! A szebb, tisztább, élhetőbb mindennapok kulturált magatartásformát jelentenek tanulóinknak.
 
 
 
- Iskolánkban nagy számban tanulnak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. Nagy gondot jelent már 1. osztálytól az otthonról hozott mintákat átformálnunk. Szükséges, hogy a gyerekek megértsék, hogy rendezett, tiszta környezetet kell ahhoz teremtenünk magunk körül, hogy nyugodt körülmények között dolgozhassunk. Sajnos a gyerekek ezt a mintát sem látják otthon. Ezért hárul ebben a témában is nagy feladat az iskolára a szabálytudatuk kialakításában. Szükséges, hogy a tanulók megértsék a téma komolyságát, s fontosságát. Ezt és az ehhez hasonló rendezvényeket szívesen fogadják a gyerekek. Partnerek a környezet szépítésében, tisztításában. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy egy időre meg is tudják óvni a közös munkával létrehozott rendet!
 
 
Rendezvény címe: Kirándulás a vadasparkba
 
- Tanulóink számára minden lehetőséget biztosítunk, hogy tartalmas iskolán kívüli tevékenységekkel értékeket közvetítsünk számukra.
Az értékek megismerése, viselkedési formák átadása, a szociális kompetenciák erősítése, a szabálytudat formálása jelenik meg egy- egy kirándulás alatt. Nem minden tanulónknak adatik meg az a lehetőség, hogy kiránduljon, eljusson a megyeszékhelyre. A Vadaspark lehetőséget teremtett, arra, hogy a tanórákon szerzett ismereteket felelevenítsék, rendszerbe foglalva lássák a diákok.
A kiránduláson nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt a közösség még közelebb került egymáshoz.
 
 
 
- A Csaholci Általános Iskola tanulói nagyon szeretnek kirándulni, s ehhez minden lehetőséget me is kapnak. Ezért tartottuk fontosnak egy olyan rendezvény megszervezését, ahol szabályozott keretek között kiléphetünk az iskola falai közül, utazhatunk. Tapasztalatot szerezhettünk testközelből a környezetünk és más vidékek élővilágáról. A nap célja az volt, hogy a Csaholci Általános Iskola tanulói bővítsék a természetismeret, biológia órán tanult fajok ismeretét. Fontosnak tartottuk, hogy legyen részük az újdonságok rácsodálkozásában. A kiránduláson nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt. A buszos utazást nagyon élvezték gyerekeink. Jó időben, kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskola épületébe. A kirándulás elérte célját, minden előre eltervezett feladatot sikerült végrehajtanunk!
 
 
 
- Mint minden gyerek, a Csaholci Általános Iskola tanulói is nagyon szeretnek kirándulni, s ehhez minden lehetőséget meg is kapnak. Ezért tartottuk fontosnak egy olyan rendezvény megszervezését, ahol szabályozott keretek között kiléphetünk az iskola falai közül, utazhatunk. Tapasztalatot szerezhettünk testközelből a környezetünk és más vidékek élővilágáról. A nap célja az volt, hogy a Csaholci Általános Iskola tanulói bővítsék ismereteiket a természetismeret, biológia tantárgyakból azzal, hogy testközelből is megfigyelhetnek egzotikus állatokat is, melyek nem őshonosak hazánkban. Fontosnak tartottuk, hogy legyen részük az újdonságok rácsodálkozásában. A kiránduláson nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt. A buszos utazást nagyon élvezték gyerekeink. Jó időben, kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskola épületébe. A kirándulás elérte célját, minden előre eltervezett feladatot sikerült végrehajtanunk!
 
 
 
Rendezvény címe: Nyári tábor
 
- A testvériskolai pályázatunk keretében júliusban egy nagyszerű hetet töltöttünk Balatonfűzfőn testvériskolánk, a Balatonfűzfői Általános Iskola és AMI tanulóival és pedagógusaival.
Egy hosszú utazás állt előttünk, melynek végén fáradtan elfoglaltuk a szállásunkat majd vendégfogadóinkkal közösen bemutatkozó esten vettünk részt, ahol megismerhettük egymás intézményeit.
Az iskolák tanulói játékos sportvetélkedőkön mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket. A Balatonfűzfői csillagvizsgálóban előadáson vehettünk részt, mely során rengeteg új információt tudhattunk meg a csillagképekről. Ugyanitt a tánctábor résztvevői bemutatták a záró rendezvényüknek a műsorát.
Gyerekeink boboztak, paintballoztak, kipróbálták a fitness játszótér elemeit.
A Balatonról igyekeztünk minél több információt megtudni, vízmintákat gyűjtöttünk be, növénymegfigyeléseket végeztünk a közeli erdőben, parkban. Tudásunkat, tapastalatainkat ökológiai játékokon mérhettük fel, ahol a vidám percek megélésén túl igen hasznos ismeretekre is szert tehettek tanulóink.
Egészség és környezetvédelmi bemutatókat láthattunk, melynek anyagából vetélkedőt rendeztünk.
Kulturális programokon is részt vettünk, melynek során a környékbeli nevezetességek se maradtak ki, ellátogattunk Tihanyba és Balatonfüredre is. Természetesen a közös szalonnasütés, bográcsozás, strandolás szintén maradandó élményt nyújtott mindenkinek.
 
 
 
- Júliusban 17 tanulóval egy tartalmas hetet töltöttünk együtt testvériskolánkkal, a Csaholci Általános Iskola tanulóival és pedagógusaival.
Testvériskolánk megérkezése után elfoglaltuk a szállásunkat majd vendégeinkkel együtt egy kellemes bemutatkozó esten vettünk részt, ahol megismerhettük egymás intézményeit.
A két iskola tanulói játékos sportvetélkedőkön mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket. A helyi csillagvizsgálóban előadást tekinthettünk meg a csillagképekről. Ugyanitt az akkor éppen folyamatban lévő tánctábor résztvevői bemutatták a záró rendezvényüknek a műsorát.
Gyerekeink boboztak, paintballoztak, kipróbálták a fitness játszótér elemeit.
A Balatonból vízmintákat gyűjtöttünk be, növénymegfigyeléseket végeztünk a közeli erdőben, parkban. Ökológiai játékokon vettünk részt, ahol a vidám percek megélésén túl igen hasznos ismeretekre is szert tehettek tanulóink.
Egészség és környezetvédelmi bemutatót láthattunk, melynek anyagából vetélkedőt rendeztünk.
Hogy a környékbeli nevezetességek se maradjanak ki, ellátogattunk Tihanyba és Balatonfüredre is. Természetesen a közös szalonnasütés, bográcsozás, strandolás szintén maradandóélményt nyújtottak mindannyiunk számára.
Igyekeztünk jó vendégfogadók lenni, mindenben alkalmazkodtunk vendégeinkhez, és igyekeztünk a kötelező programok mellett olyan lehetőségeket is ajánlani a gyerekeknek, amelyek új megvilágításban mutatják meg a Balaton szépségeit. Úgy érezzük, hogy a gyerekek jól érezték magukat, és barátságban az újabb találkozót várva váltak el egymástól.
 
 
 
- Júliusban iskolánk 22 tanulójával egy nagyon tartalmas és élményekben gazdag hetet töltöttünk el Balatonfűzfőn, a testvériskolánk a Balatonfűzfői Általános Iskola és AMI tanulóival és pedagógusaival. Miután megérkeztünk és elfoglaltuk a szállásunkat egy ismerkedési esten vettünk részt, ahol bemutattuk intézményünket, és megismerkedhettünk vendéglátóink intézményével és tanulóival. A kellemes este után további tartalmas és hasznos programokon vettek részt tanulóink.
Játékos sportversenyen mérhették össze erejüket, ügyességüket a helyi iskolásokkal. Ellátogattunk a helyi csillagvizsgálóba, ahol sok érdekességet tudhattak meg a gyerekek a csillagképekről. Megnézhettük a tánctáborosok záróműsorát is. Az egészség és környezetvédelmi bemutató után, vetélkedőn mérték össze tudásukat a résztvevők. Iskolánk tanulóinak a legérdekesebb talán az volt, amikor a Balatonból vízmintát gyűjtöttek és növénymegfigyeléseket végeztek a közeli parkban és erdőben. Majd egy ökológiai játékon vehettek részt, ahol a hasznos ismeretszerzés vidám hangulatban telt el. Természetesen a környék nevezetességeit is megtekintettük, így ellátogattunk Tihanyba és Balatonfüredre is. A sok program mellett jutott idő, strandolásra, bográcsolásra, közös szalonnasütésre is. Tanulóink maradandó élményekkel térhettek haza, és sok új ismerőst szereztek maguknak.
 
 
 
 
 
Rendezvény címe: Gyalogtúra
 
- Iskolánkban a tanórákon kívüli programok segítik a közösségépítést, a szociális kompetenciák fejlesztését, ezért már a tanév elején igyekszünk olyan lehetőségeket teremteni, amelyek támogatják e célokat.
Az idei tanévben a gyalogtúrát az első hétre terveztük.
Ennek több oka is volt:
 ráhangolódás, közösségformálás
 a szép idő kínálta lehetőségek kihasználása
 az osztályközösséget formáló tevékenységek meglapozása
Intézményünk elhelyezkedése lehetőséget teremt a természeti környezet értékeinek megismeréséhez. Csaholc, ugyanis a „hármashatár” mentén, a Tisza, a Szamos és a Túr ölelésében fekszik. Úticélunkat ezért úgy határoztuk meg, hogy megismerjük a természeti szépségeinket, a gyerekek tanulmányozhassák a réti és az erdei, illetve a folyó menti élővilágot.
A túra során lehetővé vált
 a növények, az élővilág megfigyelése
 az apró rezdülések meghallása, meghallgatása
 az állóképesség fejlesztése
 az egymásra való odafigyelés is.
A természetben eltöltött idő aktív kikapcsolódást jelentett mindenkinek, az elvitt ebéd finomabb volt, a mozgás feltöltötte az emberi szervezetet. A szabályok betartására mindenkinek jobban oda kellett figyelnie.
A szellemi vetélkedők helyett most az ügyességi vetélkedők kerültek sorra.
Élményekkel gazdagon, feltöltődve, s egyben elfáradva érkeztünk vissza állomáshelyünkre, hogy aztán megbeszélhessük a program tanulságait.
 
 
 
- A gyalogtúrát a tanév első hetére terveztük. Kollegáimmal fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az intézményben, egy- egy osztály összetartó, egységes közösség legyen. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a környezet tisztán tartására, védelmére, az állatok, növények megóvására. Ehhez nyújtanak az ilyen és hasonló programok nagyon jó lehetőséget. Célzottan került ez az időpont a tanév elejére, ezzel segítve a rá hangolódást, közösségformálást, bevezetést a tanévre. A gyerekek nagyon szeretik a szabadban lévő foglalkozásokat, szívesen vesznek részt minden ilyenen. A gyalogtúrát alsó tagozatos gyerekeinknek kisebb távolságra, a felsősöknek viszont egészen hosszúra terveztük. Ez a táv kb. 15 km. volt. Iskolánk mellett egy gazdasági, nem túl forgalmas úton kell haladni, és Csaholc község határában elérjük a Túr folyót. A gyerekek sikeresen tették meg a hosszú távot, kellemesen elfáradva érkeztünk meg a folyó partra. Kis pihenő után megkezdődtek az osztályok közötti vetélkedők, melyek ügyességi és szellemi feladatokból álltak. A feladatok végén elfogyasztottuk a hideg ebédet és a helyezettek megkapták méltó jutalmukat. A neheze még ez után következett, a visszaút. Néhány gyerek már nagyon elfáradt, nehezére esett a gyaloglás, de mindenki teljesítette a távot. Kiváló hangulatú napot zárhattunk, mely sok szórakoztató és tanulságos mozzanatot tartogatott.
 
 
 Rendezvény címe: Egészségnap
 
- Intézményünk hagyományai közé tartozik az évente megrendezett egészségnap. A hátrányos helyzetű tanulók, a családi környezet fontossá teszi, hogy beszéljünk az egészségről, az egészséget megőrző programokról, a helyes táplálkozásról. Célunk volt, hogy hasznos, ismeretterjesztő, megelőző, jó hangulatú napot szervezzünk.
Idei első egészségnapunk során:
 mozgással járó feldatok
 beszélgetések
 tájékoztatások
 higiéniával, egészségmegőrzéssel kapcsolatos teendők
 mérések
 egészséges étkezési szokások kialakítása
 hasznos tanácsok szerepeltek.
Levezetésként a tornaterembe mentünk, floorball játékkal zártuk a délutánt. A programot nagyon hasznosnak értékelem, szélesedett a tanulók látásmódja, sokat tanulhattak a témában.
 
 
 
- Az egészségnap, egészséggel kapcsolatos programok, prevenciók egy évben többször is megrendezésre kerülnek intézményünkben. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre, hisz fontossága egyértelmű, s még hangsúlyosabb a feladatunk a hátrányos helyzetű tanulók esetében. Esetükben nagyon sok a lemaradás, a téma minden szegmensére oda kell figyelni. Idei első egészségnapunk a tanulók állapotának felméréséről szólt, illetve, a testmozgás fontosságának hangsúlyozásáról. A program délutáni foglalkozás keretében zajlott. Vérnyomásmérést végeztünk, testsúly, testmagasság, lúdtalp, és BMI indexmérés következett, az értékek kiszámolását megbeszéltük. A felmerülő problémákról, megelőző tevékenységekről, táplálkozásról beszéltünk a mérések kapcsán. Levezetésként a tornaterembe mentünk, floorball játékkal zártuk a délutánt. A programot nagyon hasznosnak értékelem, szélesedett a tanulók látásmódja, sokat tanulhattak a témában. 
 
 Rendezvény címe: Múzeum látogatás
 
- Az intézményünkbe járó tanulóink jelentős száma hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. Ritkán találkoznak művészettel, vagy kiállítással, a családok nem szerveznek ilyen programokat. Ezért ha van, rá lehetőségünk mindig elvisszük a gyerekeket egy- egy művészeti kiállításra. A közeli városban, Fehérgyarmaton a Városi Galéria szervezésében a környékbeli művészek festményeit lehetett megtekinteni. Érdekesség, hogy az egyik kolléganőnk is kiállított több képet a rendezvényen. Úgy gondoltuk, kihasználjuk a lehetőséget és délutáni program keretében látogatást teszünk itt. Ezzel elősegítjük a tanulók szépérzékének, kreativitásának, művészeti gondolkodásának fejlesztését. A kiállításra busszal utaztunk, a 25 km- re lévő városba. Az érkezés után gyalog tettük meg a több utcányi távot a város központjában fekvő Galériába. Ezzel is erősíteni kívántuk a szabálytudatot, a közlekedés, a szociális kompetenciák fejlesztését, hiszen a tanulók közül nem mindenki jut el a városba a családjával, illetve ismeri a közlekedési szabályokat. Megtekintettük a kiállítást és azt kértük a gyerekektől, válasszanak egy képet, ami nekik legjobban tetszik, és az iskolában próbálják meg lerajzolni azt. Miután megnéztük a Galériát, a városi játszótérre mentünk, ahol a tanulók nagyon élvezték a kinti játékokat, minden eszközt kipróbáltak. A program közösségformáló, építő volt, jó hangulatban zárult.
 
 
 
- Az intézményünkbe járó tanulók 85 %- a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. Nagyon ritkán találkoznak művészettel, vagy kiállítással. A Fehérgyarmati Városi Galéria kiállítást rendezett, melyen környékbeli művészek festményeit lehetett megtekinteni. Érdekesség, hogy az egyik kolléganőnk is kiállított több képet a rendezvényen. Úgy gondoltuk, kihasználjuk a lehetőséget és délutáni program keretében látogatást teszünk itt. Ezzel elősegítjük a tanulók szépérzékének, kreativitásának, művészeti gondolkodásának fejlesztését. A kiállításra busszal utaztunk, a 25 km- re lévő városba. Megtekintettük a kiállítást és azt kértük a gyerekektől, válasszanak egy képet, ami nekik legjobban tetszik, és az iskolában megpróbálják lerajzolni azt. Miután megnéztük a galériát, a városi játszótérre mentünk, ahol nagyon élvezték a kinti játékokat gyerekeink, minden eszközt kipróbáltak. Tartalmas délután volt ez számunkra, ha lesz még lehetőség, biztosan élünk vele!
 
 
Rendezvény címe: Színházi látogatás
 
- Az intézményünkbe látogató művészeknek, művészeti előadásoknak nagyon örülünk, hiszen kevés lehetőségünk van ellátogatni egy-egy előadásra. Éppen ezért izgatottan vártuk a Mandala színház előadását. A gyerekek szívesen rendezték be a tornatermet, segítettek a művészeknek. Különleges élmény volt számukra, hogy beszélgethettek a színészekkel, láthatták a kellékeket, kérdéseket tehettek fel.
Ezután még inkább érdeklődve fordultajk a színészi játék felé. Megtanulták a színházi szabályokat: mikor beszélhetünk, mikor tapsolunk, hogyan kommunikálhatunk az előadóművészekkel. A tanórai drámajátékok keretében pedig rájöttek arra, hogy milyen nehéz kiállni a többiek elé, megszólalni, érthetően beszélni, előadni egy-egy jelenetet.
Az előadás alatt és utána is jól érezte magát előadó és a közönség is.
 
 
 
- Iskolánkba látogatott, a Mandala színház, melyet nagy izgalommal vártunk, kicsik és nagyok egyaránt. Annál is inkább, mert ritkán adódik lehetőségünk ilyen előadást megtekinteni. Előzetes egyeztetés után, meg is érkeztek a művészek. Berendeztük a felsős tanulókkal a tornatermet, majd segítettünk a művészeknek. Kivételes volt, hogy előadás előtt az előadók egy rendkívüli óra keretében beszélgettek a gyerekekkel, elmondták, milyen a színészek élete, hogyan dolgoznak, milyen eszközöket használnak. A gyerekek ezt nagy érdeklődéssel fogadták. Ezt követően elérkezett az előadás. Nagyon jó hangulat volt, nagyon élveztük az előadást!
 
 
Rendezvény címe: Mozilátogatás
 
- Tanulóink örömmel fogadták a mozilátogatás lehetőségét. Miután megtörténtek a tájékoztatások a szülők, a gyerekek, a tantestület irányába elkezdtük kollégáimmal együtt a szervezőmunkát.
Az első feladatunk az intézménnyel való kapcsolatfelvétel volt. Ez sikeresen megtörtént, a szervező készséges, alkalmazkodó volt a csoport igényeihez.
A kirándulás során szervezőmunkát igényelt az utazás lebonyolítása, a feltételek megteremtése. Ehhez a megfelelő segítséget szintén megkaptuk.
A gyerekekben erősítettük a szabálytudatot, megbeszéltük a helyes szokásokat, legyen szó az utazásról, illetve a „mozizásról”. Érkezés után figyelni kellett a városi közlekedés, a gyalogosközlekedés, a csoportos közlekedés szabályaira. Ezután megismerkedtünk a helyszínnel, a teremmel.
A film olyan művészeti ág, melynek lényege élmények szimulálása, történetek, ötletek, érzések közvetítése a mozgókép erejével, zenével, a művészeti és a digitális élményekkel. Ennek átadását a hátrányos halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink számára fontosnak tartjuk.
Azt gondolom, hogy a film az egyik legfontosabb művészeti forma, egyben modern szórakoztatási eszköz és remek módszer a nevelésre. A film vizualitása hatalmas erő a kommunikációra, általa könnyebben nyílnak meg a diákok
Könnyebb beszélgetni az élmények hatására az erkölcsi értékekről, hiszen a fantázivilág ehhez már megteremti az alapokat.
Egyes filmek világhírűek lettek, a benne szereplő színészekkel együtt.
Mit jelent a hírnév? Mennyi munka van mögötte?
Mit jelent a szinkronizált, illetve a feliratos film?
Hogy mennyire tetszett tanulóinknak a film? Tetszésüket mi sem bizonyítja jobban, mint a film végén felhangzó taps. No, mindez, nem azért mert erről nem beszéltünk, hanem azért mert beleélték magukat a történetbe. Azért, mert még kevés ilyen élményben volt részük. Reméljük a projekt erre még lehetőséget teremt.
A projekt során fejlődött a gyerekek szociális kompetenciája, erősödött szabálytudatuk. A filmnézés igazi közösségi élményt jelentett.
A vizuális kultúrájuk, digitális kompetenciájuk erősödött. Igazi meseszövést, sztorit láttak, amelyet aztán elmeséltek, lerajzoltak.
 
 
 
- A szervezés célja, a fehérgyarmati Művelődési Házban lévő mozi meglátogatása és egy szervezett időpontban egy mozifilm megtekintése. Előzetesen előkészítettük a mozilátogatást, melyre a gyerekek nagyon készültek. Beutaztunk Fehérgyarmatra. Nagy izgalommal várakoztak a tanulók az előadásra. A hatás nem maradt el, nagyon élvezték a gyerekek a filmet.
Pedagógiailag kiváló közösségépítő, közösségformáló hatása van egy ilyen rendezvénynek, ezért tartottam kiválónak ezt a programot, hiszen amit a gyerekek vizuálisan átélnek, megtapasztalnak, mélyebben rögzül emlékezetükbe. Ezzel a rendezvénnyel elértük ezt a kitűzött célt. Fejlődött a társas kompetencia, a vizuális, szociális kompetenciák és a szabálytudat.
 
 
 
- Mozilátogatást szerveztünk diákjainknak a Fehérgyarmati Művelődési Központba. A film megtekintése előtt irányított beszélgetés formájában elbeszélgettünk a filmszínházban történő helyes viselkedésről. Ezek után autóbusszal utaztunk el a vetítés helyszínére, ahol megtekintettünk egy filmalkotást. A mozi után a Fehérgyarmati parkban fogyasztottuk el az ebédet, melyet a gyerekek hideg élelem formájában kaptak meg. Az ebéd közben a gyerekek elmondták, hogy mi az ami nekik a legjobban tetszett a filmből, tartalom rövid, tömör, lényegretörő elmondásával.
Mindezek után autóbusszal tértünk vissza a Csaholci Általános Iskolába ahonnan a gyerekek a szokásos módon utaztak haza.
 
 
 
 
 
Rendezvény címe: Színházi előadás
 
- A gyerekek izgalommal várták a színházi bemutatót. Már a felkészülési időszakban megfogalmazták a színházlátogatási szabályokat, s örömmel készülődtek a rendezvényre. Annál is inkább, mert örülnek minden olyan lehetőségnek, ami kimozdítja őket a mindennapok rutinjából. Élményekkel telten beszéltek a mesevilágról, s érdeklődve hallgatták a színházról szóló beszámolókat.
A színház világa is egyfajta kommunikáció, s azoknak a tanulóknak, akiknek szegényes a szókincsük, fejletlen a szövegértésük igazi csoda ez az elvarázsolt világ.
Az előadás alatt hálásak voltak, hogy a színészek bevonták őket a produkcióba. Elvarázsolódtak nemcsak a narráció, de a színházi effektek láttán is. Az előadás után élménybeszámolót tartottak. Felelevenítették a jó és a gonosz harcát, a zene és beszéd erejét is.
A bemutató élményforrást jelentett, új színházi műfajjal ismerkedtek meg tanulóink.
A színház igazi közösségi élményforrás lett.
 
 
 
 - A színház különös és egyedülálló légköre elvarázsol gyermeket és felnőttet egyaránt. Különösen nagy erővel bír egy ilyen rendezvény egy olyan helyen, olyan gyerekek között, ahol egyébként nincs lehetőség, háttér ehhez hasonló programokra. A gyerekek ingerszegény környezetből érkeznek, s bizony nagy jelentőséggel hat rájuk a látott és hallott előadás. Meg kell tanulniuk, hogyan kell ilyen környezetben viselkedni, s utána a látottakat feldolgozni. Ezért örült az iskolánk minden tagja annak a lehetőségnek, hogy hozzánk érkezik egy előadás. A nagy izgalommal várt esemény nagyon jól sikerült. A cél, hogy a gyerekek élvezzék a látott és hallott dolgokat, sikerült. Ez azzal is alátámasztható, hogy meg tudták fogalmazni utólag az előadáshoz fűződő érzéseiket, hangulataikat, benyomásukat. Ezért nagyon jó a program pedagógiai szempontból, mert a gyerekek megnyílnak, gondolatokat fogalmaznak meg, javul a képzelőerő, a gondolkodás. A program elérte a kitűzött célokat.
 
 
 
 
 Rendezvény címe: Zöld Nap
 
- A szervezés a körülvevő természeti értékekre, környezetünkre irányította a figyelmet. A cél a projekttel az volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek lássák meg, tapasztalják meg, hogy hogyan tudjuk komfortosan, rendben tartani közvetlen környezetünket. Sokuk számára ez az otthon nem tapasztalt jelenség. Iskolánkban arra törekszünk, hogy a gyerekek olyan használható tudást szerezzenek, amit hasznosítani tudnak mindennapjaikban. Megtapasztalhatták a projekt során, hogyan, milyen sorrendben kell a ház körüli tavaszi munkálatokat végezni, hogyan kell növényeket ültetni, gereblyézni. Ezen a napon még egy hosszabb séta is belefért az időnkbe. Nagyon sok ehhez hasonló programot tartunk, aminek célja a környezetünk tisztasága, védelme. Úgy vélem nagyon fontos ezt tudatosítanunk.
A kitűzött céljainkat elértük, a gondolkodás, az értékmegőrzés, a fenntarthatóság, a cselekvés megjelent gyermekeink gondolkodásában is.
 
 
 
- Intézményünkben azt valljuk, hogy a természetvédelem fontos tevékenységünk, ami egyben társadalmi feladat is. Lényegesnek tartjuk, hogy a tanulók figyelmét arra irányítsuk, hogy a természeti értékeket nemcsak védenünk kell, de a károsodásokat meg is kell előznünk. A környezetünket, elsősorban a mikrokörnyezetünket élhetővé kell tennünk.
Ennek első lépéseként felszedtük a szemetet nemcsak az iskola területén, de a faluban is. Ezt a meggyőzés eszközének tartottuk, az itt élő emberek számára is.
Felhívtuk a figyelmet a „Tiszta udvar, rendes ház” fontosságára. A mesterséges értékeink megóvása, tisztán tartása lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók gondolkodása megfelelően fejlődjön.
A tavaszi munkák végzése is hozzájárul ahhoz, hogy megbecsüljék a munkát, a környezet tisztaságát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy voltak olyan diákok, akiknek a kezében még nem volt gereblye.
A jó levegőn, a tiszta környezetben való séta egyben egészségvédelem szempontjából is hasznos volt.
 
 
 
- 2019. március 28-án csütörtökön a gyerekeknek Zöld napot szerveztünk. Ez a nap már iskolánkban hagyományosan megrendezendőnek mondható, mivel évek óta tavasszal és ősszel megrendezzük ezt az eseményt. Ilyenkor a gyerekek figyelmét a környezettudatos magatartás felé irányítjuk. A tanulók különböző tevékenységek során – szemétszedés, elhullott ágak összeszedése, fa-és virágültetés – élhetik át milyen is az ha magunk alakítjuk környezetünket saját ízlésünk szerint, és hogyan varázsolhatjuk élhetőbbé közvetlen lakókörnyezetünket, iskolánkat, közösségi tereinket. Ez a program mindig nagy lelkesedést vált ki diákjainkból, hiszen az elvégzett munka utáni pihenés során az általuk elvégzett munka gyümölcse rögtön látható, a visszacsatolás nagyon hamar megtörténik.
 
 
 
 
Rendezvény címe: Tavaszi Nagytakarítás
 
- Iskolánkban hagyományosan igyekszünk megrendezni a Tavaszi nagytakarítást minden tanévben. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek értékeljék a tiszta, rendezett környezetet. Legyen igényük ennek kialakítására, legyenek képesek összefogni egy közös cél érdekében. Szükséges az együttes munka, a célok kijelölése, a megbeszélés, hiszen otthonról nem mindenki hozza magával az effajta magatartásmintát.
Ezzel alakítjuk a környezettudatos magatartást, az aktivitást, a szorgalmat. A szabadban végzett tevékenység, a mozgás öröme, a munka öröme felszabadítóan hat a diákok iskolai tevékenységékre is.
A példamutató tevékenységgel másokat is tudunk motiválni.
A közös cél érdekében végzett munka szebbé és tisztábbá tette iskolai környezetünket.
 
 
 
- A Csaholci Általános Iskolában ebben az évben is megrendeztük a tavaszi nagytakarítás című projektnapunkat. Az érzékenyítést a témáról nagyon fontosnak tartjuk, hiszen nálunk olyan gyerekek tanulnak, akik kevés pozitív példát látnak ezen a téren a szülői házban. Meg kell tanulniuk, hogy rendes, tiszta környezet szükséges ahhoz, hogy munkánkat minőséggel elvégezzük. A rend, tisztaság fontos mindennapjainkban a komfortérzetünk megtartásához. A napunk környezetünk tisztításával, szépítésével telt. A gyerekek örömmel végezték a feladatokat. Remélhetőleg a saját munkájukat jobban megbecsülik, össze tudják hasonlítani, hogy melyik környezetben érzik jól magukat, ahol rendetlenség és szemét van, vagy ahol rend fogadja őket.
 
 
 
- Iskolánkban nagy számban tanulnak hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A gyerekek életében nagy gondot jelent már kisiskolás kortól az otthonról hozott mintákat átformálnunk. Szükséges, hogy a gyerekek megértsék, hogy rendezett, tiszta környezetet kell ahhoz teremtenünk magunk körül, hogy nyugodt körülmények között tanulhassunk. Sajnos a gyerekek ezt a mintát sem látják otthon minden esetben. Ezért hárul ebben a témában is nagy feladat az iskolára a szabálytudatuk kialakításában. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket szívesen fogadják a gyerekek. Partnerek a környezet szépítésében, tisztításában. A tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy egy időre meg is tudják óvni a közös munkával létrehozott rendet!
 
 

Rendezvény címe: Személyes találkozók lebonyolítása Balatonfűzfő
 
- A találkozó során célunk volt, hogy a már meglévő kapcsolatokat elmélyítsük. Lehetőséget adtunk a gyerekeknek, hogy találkozzanak egymással azon tanulók, akik tartják egymással a kapcsolatot. Első napon a gyerekek tanórákon vehettek részt, tovább ismerkedtünk az iskolával, valamint sétáltunk a településen. A projekt keretében a tanulók elmélyítették az egymás iskolájáról és településéről szerzett ismereteiket, élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttek. Második nap a Madarak és Fák napja alkalmából játékos vetélkedőn vehettünk részt a Balaton partján, ahol ügyességi és elméleti feladatokat oldottak meg a gyerekek. Felhőtlen volt a jókedv, és a verseny végén közösen fogyasztottuk el az ebédet. A gyerekek hatékonyan működtek együtt, eredményes volt a közös munka, egyénileg is megnyilvánultak.
Tartalmas és kellemes két napot töltöttünk együtt a gyerekekkel és felnőttekkel közösen, ahol kiemelkedő szerepe volt az ismerkedésnek, kapcsolatfelvételnek és természetesen a jókedvnek!
 
 
 
- A projekt keretében a Csaholci Általános Iskola pedagógusai és diákjai ellátogattak Balatonfűzfőre a testvériskolánkba, ahol szívesen fogadtak minket az ott dolgozó kollégák és tanulók egyaránt. Érkezésünkkor végig jártuk az iskola tantermeit, betekintettünk az intézmény életébe. A gyerekek szívesen láttak minket. Jó alkalom volt ez arra, hogy a gyerekek ismerkedjenek, kapcsolatokat építsenek. Végig látogattuk az iskola termeit, belátogattunk egy- egy foglalkozásra, a mi tanulóink beszámoltak az ottani diákoknak a mi intézményünkről. Hosszasan beszélgettünk az ott dolgozó pedagógusokkal az iskola működéséről, összevetettük, nekik illetve nekünk hogyan zajlanak mindennapjaink. Estére kirándultunk, megnéztük a Balaton partot és fáradtan tértünk a szállásra. Másnap az iskola életébe megint bekapcsolódtunk, részt vettünk egy ottani rendezvényen, a Madarak és fák napján. A gyerekek élvezték a környezetet, ami nekik újdonság, a kikötőt. Tanulóink élvezték a feladatokat, szívesen vettek részt a közös tevékenységekben. Végezetül kapcsolatunk megerősítésének szimbólumaként egy közös fát ültettünk el Balatonfűzfő egyik utcájában. Nagyon tartalmas volt ez a két nap, mindenki jól érezte magát.
 
 
 
 
- 2019.05.09.: A tanulókkal első nap látogatást tettünk a testvériskolánkban. Végig jártuk a tantermeket, megnéztük az iskolát. Tanítási órát látogathattak meg. A balatonfűzfői gyerekek meséltek az iskolájukról, rendezvényeikről, programjaikról a mi diákjainknak. Közös ebéden vettünk részt, ahol a tanulók megismerkedtek egymással, aztán játékos sport vetélkedőn még jobban elmélyíthették a kapcsolatukat. Barátságok születtek, melyeket azóta is ápolnak, napiszinten tartják a kapcsolatot. (Facebook). Már a nyári közös táborozást is szervezték a tanulók egymással. Este közös táncházzal zárult a program.
2019.05.10.: A második nap a Madarak és fák napja alkalmából megrendezett vetélkedőn vettünk részt közösen. A tanulók nagyon élvezték a közös versengéseket, sokat nevettek, élvezték a nekik szánt feladatokat. Ugyanakkor megcsodálhatták a hullámzó Balatont, igaz még fürödni nem lehetett, de mindenki szép élményekkel térhetett haza az ország másik végéből. Nagyon tartalmasra sikerült az itt eltöltött két nap.
 
 
 
 
Hagyományőrző családi nap
 
- Mindig is fontos volt számunkra, hogy a gyerekek az iskolában jól érezzék magukat. Ha a gyerek jól érzi magát, kiegyensúlyozottabb, jobban tud figyelni, boldogabb és ezáltal személyisége is jobban fejlődik. Ha a gyerek boldog a szülők is jobban fognak érdeklődni az iskola iránt, hogy mivel sikerült ezt elérni. A családi nap egy nagyon jó program arra, hogy a szülők, tanárok, diákok kötetlenül eltölthessenek egy kis időt. A közös főzés lehetőséget teremt arra, hogy jobban megismerjék egymást a résztvevők. Amíg a gyerekek az ugrálóvárban játszottak, vagy éppen a 6 állomásból álló versenyt teljesítették, az Exatlon pályán bizonyították rátermettségüket, a rendőrség által készített és levezényelt kerékpáros ügyességi versenyen mérték össze tudásukat, vagy csillámtetoválást készítettek egy kicsit kiszabadultak a mindennapok mókuskerekéből.
 
 
 
 
- Idén ismét megrendezésre került intézményünkben a „Hagyományőrző Családi Nap”. A felnőttek és a gyerekek is várták a rendezvényt. Az ötletbörzén jobbnál jobb megoldásokat javasoltak, amelyeket aztán igyekeztünk megvalósítani. A Csaholci Álalános Iskola befogadó szemléletű intézmény, ezért a programjainkat úgy hirdetjük meg, hogy mind a tanulók, mind szüleik számára elérhetőek legyenek. Ez lehetővé teszi a közvetlen, kétirányú kommunikációt, így könnyebbé válik mindenki számára egymás megismerése. A nyitottság feltételezi a toleranciát is a szereplőktől, így könnyebbé válnak az esetleges konfliktushelyzetek megoldásai is. Az intézményünkben minden évben megrendezésre kerül hagyományőrző jelleggel a „Családi nap”. A projekt célja az értékközvetítés, közösségformálás hagyományőrzés, értékek ápolása. A program előkészítése során minden résztvevő közelebb került egymáshoz, a megbeszélések tartalmas együtt eltöltött időt jelentettek. A nap eseményei jó hangulatban, együtt munkálkodva, a családi értékeket átadva, az iskolai életet színesítve zajlottak.
 
 
 
 
- A Csaholci Álalános Iskola nyitott intézmény. Kollégáimmal együtt azt valljuk, ha probléma van, a szülő, pedagógus és gyerek hármas kapcsolat tud megoldást találni, ezért inden alkalmat megragadunk, hogy a szülőket behívjuk az intézménybe. Erre jó lehetőséget nyújtanak a projektjeink, projekt napjaink. Az intézményünkben minden évben megrendezésre kerül hagyományőrző jelleggel a Családi nap is. A projekt célja az értékközvetítés, közösségformálás hagyományőrzés, értékek ápolása. Év végének közeledtével jó alkalom volt ez arra, hogy szülő, pedagógus, diák, együtt, jó hangulatban, közösen munkálkodjon, és érezze jól magát a vetélkedőkön, a főzésen keresztül. Az eddigiekhez hasonlóan a rendezvény nagyon jól sikerült. Tartalmas, színvonalas napot zártunk.
 
 
Személyes találkozók lebonyolítása Csaholc
 
- 2019.06.2-3-án testvériskolai látogatáson jártunk a Csaholci Általános Iskolában, az EFOP-3.1.8-17-2017-00109: „együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló program” keretében.
Az érkezés napján a Csaholci Általános Iskola nevelői és diákjai fogadtak, illetve láttak vendégül minket. A találkozó során megismerhettük a helyi kulturális, gasztronómiai szokásokat. A diákokkal és nevelőkkel folytatott beszélgetések, tapasztalatcserék alkalmával bepillantást nyerhettünk a helyi családok életkörülményeibe is. Az így szerzett tapasztalok nagy hatással volt mind a részt vevő diákjainkra, mind a nevelőkre és nagyban segítették a tanulók személyiség fejlődését, az eltérő kultúrák iránti nyitottság és empatikus készségek fejlődése révén.
A találkozó másnapján, a Csaholci Általános Iskolában tett látogatás során a szatmári táncokkal ismerkedhettünk meg egy rövid „táncházi” foglalkozás keretében. A tanórai foglalkozások látogatása során bepillantást nyerhettünk az iskolában folyó színvonalas oktatási, nevelési munkába.
A régió jellegzetességeit, a helyi kulturális és természeti értékeit egy kis buszos kirándulás keretében ismerhettük meg. Megtekintettük Szatmárcsekén a Petőfi Fát, ellátogattunk a Nagyaron található Luby kastélyba és rózsakertbe. Az ország egyik még működő vízimalmához is ellátogattunk Túristvándiba. Nagy hatással volt ránk az országban egyedülálló Szatmárcsekei kopjafás temető. Útba ejtettük Milotát is és megismertük a „Milotai 10-es” dió történetét. Utunk során a Túr folyó több szakaszát is megismerhettük. A kirándulás utolsó állomása a Tiszabecsi határátkelő volt.
Bízunk benne, hogy a pályázat nyújtotta lehetőségeknek köszönhetően a két iskola közötti testvérkapcsolat még hosszú ideig fennmarad. A diákok és az így létrejött szemléletformáló hatás kölcsönös előnyökkel jár mindkét település számára.
 
 
 
Nyíregyháza, Vadaspark
 
- Minden tanévben igyekszünk tanulóink számára lehetőséget biztosítani, hogy tartalmas iskolán kívüli tevékenységekkel értékeket közvetítsünk számukra.
Az értékek megismerése, viselkedési formák átadása, a szociális illetékességek erősítése, a szabálytudat formálása jelenik meg egy- egy kirándulás alatt.
Sajnos nem mindegyik diáknak adatik meg az a lehetőség, hogy kiránduljon, eljusson a megyeszékhelyre, megismerje a nevezetességeket. Vagy csak egyszerűen kiránduljon, érezze jól magát. Megtanulja, hogyan kell elkészíteni egy úticsomagot, milyen ruházatra van szükség az utazáshoz, egy egész napos programhoz. Hogyan kell kommunikálni felnőttel és gyerekkel, hogyan kell tájékoztatáshoz jutni idegen helyen. A Vadaspark lehetőséget teremtett, arra, hogy a tanórákon szerzett ismereteket felelevenítsék, rendszerbe foglalva lássák a diákok.
A kiránduláson nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt a közösség még közelebb került egymáshoz.
 
 
 
 
 
- A Csaholci Általános Iskola tanulói nagyon szeretnek kirándulni, s ehhez minden lehetőséget meg is kapnak. Ezért tartjuk fontosnak, olyan rendezvények megszervezését, ahol szabályozott keretek között kiléphetünk az iskola falai közül, utazhatunk. A kirándulást a Nyíregyházi Vadasparkba szerveztük, melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Tapasztalatot szerezhettünk testközelből a környezetünk és más vidékek élővilágáról, állatairól. A nap célja az volt, hogy a tanulóink bővítsék a természetismeret, biológia órán tanult fajok ismeretét. Fontosnak tartottuk, hogy legyen részük az újdonságok rácsodálkozásában. A kiránduláson nagyon jól érezték magukat a gyerekek és felnőttek egyaránt. A buszos utazást nagyon élvezték gyerekeink. Jó időben, kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskola épületébe. A kirándulás elérte célját, minden előre eltervezett feladatot sikerült végrehajtanunk!
 
 
 
- 2019. 06. 06-án a Csaholci Általános Iskola diákjai, pedagógusok kíséretében kiránduláson vettek részt a Nyíregyházi Állatparkban.
Reggel nyolc órakor az iskolabusszal indultunk, és tíz óra előtt érkeztünk meg Sóstóra. Ezt követően bebarangoltuk az Állatpark egész területét. A kora nyári természet sokszínű és lenyűgöző arculata még élvezetesebbé tették a látnivalókat. A tanulókat pedig lenyűgözték az eddig csak zömében televízióban látott állatok. Hazautazás előtt közös étkezésre került sor. A kiránduláson résztvevők nagy többségének nagyon nagy élmény volt a McDonald’s, mert még soha nem jártak ilyen helyen. Ebben az esetben nem az egészségtudatos táplálkozás volt az elsődleges cél, hanem az, hogy a fiatalok körében igen népszerű gyorsétteremben a mi gyerekeink is megforduljanak.
A kiránduláson minden rendben zajlott, nagyon jó közösségfejlesztő hatása volt. Szociális kompetenciájuk közül egyaránt fejlődtek a gyerekek együttműködési és érdekérvényesítő képességeik.
 
 
 
Nyári tábor
 
- Júliusban 17 tanulóval egy tartalmas hetet töltöttünk együtt testvériskolánkkal, a Csaholci Általános Iskola tanulóival és pedagógusaival.
Testvériskolánk megérkezése után elfoglaltuk a szállásunkat majd vendégeinkkel együtt egy kellemes csapatépítő esten vettünk részt.
A két iskola tanulói játékos sportvetélkedőkön mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket. A helyi csillagvizsgálóban előadást tekinthettünk meg a csillagképekről.
Gyerekeink boboztak, paintballoztak, kipróbálták a fitness játszótér elemeit.
A Balatonból vízmintákat gyűjtöttünk be, növénymegfigyeléseket végeztünk a közeli erdőben, parkban. Ökológiai játékokon vettünk részt, ahol a vidám percek megélésén túl igen hasznos ismeretekre is szert tehettek tanulóink.
Egészség és környezetvédelmi bemutatót láthattunk, melynek anyagából vetélkedőt rendeztünk.
Hogy a környékbeli nevezetességek se maradjanak ki, ellátogattunk Tihanyba és Balatonfüredre is. Természetesen a közös szalonnasütés, bográcsozás, strandolás szintén maradandóélményt nyújtottak mindannyiunk számára.
Igyekeztünk jó vendégfogadók lenni, mindenben alkalmazkodtunk vendégeinkhez, és igyekeztünk a kötelező programok mellett olyan lehetőségeket is ajánlani a gyerekeknek, amelyek új megvilágításban mutatják meg a Balaton szépségeit. Úgy érezzük, hogy a gyerekek jól érezték magukat, és barátságban az újabb találkozót várva váltak el egymástól.
 
 
 
 
 
- A testvériskolai pályázatunk keretében júliusban egy nagyszerű hetet töltöttünk Balatonfűzfőn testvériskolánk, a Balatonfűzfői Általános Iskola és AMI tanulóival és pedagógusaival.
Egy hosszú utazás állt előttünk, melynek végén fáradtan elfoglaltuk a szállásunkat. Az iskolák tanulói játékos sportvetélkedőkön mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket.
Gyerekeink boboztak, paintballoztak, kipróbálták a fitness játszótér elemeit.
A Balatonról igyekeztünk minél több információt megtudni, vízmintákat gyűjtöttünk be, növénymegfigyeléseket végeztünk a közeli erdőben, parkban. Tudásunkat, tapasztalatainkat ökológiai játékokon mérhettük fel, ahol a vidám percek megélésén túl igen hasznos ismeretekre is szert tehettek tanulóink.
Egészség és környezetvédelmi bemutatókat láthattunk, melynek anyagából vetélkedőt rendeztünk.
Ellátogattunk Tihanyba, ahol az apátság mellett már sokadik alkalommal bűvölt el bennünket a táj, a Balaton szépsége. Jártunk Balatonfüreden, ahol hajózásra is volt alkalmunk. A gyerekek, mint mindig, most is nagyon élvezték a bazársorok által nyújtott vásárlási lehetőségeket. Ellátogattunk Nagyvázsonyba is, ahol amellett, hogy megnézhettük magát a Kinizsiről elnevezett várat, valamint a Postamúzeumot.
Természetesen a közös strandolás szintén maradandó élményt nyújtott mindenkinek.
 
 
 
 
 
- A Csaholci Általános Iskola diákjai 5 nap, 4 éjszakát töltöttek a Balatonon, Balatonfűzfőn. A kirándulás célja, többek között, a testvériskolai kapcsolatok ápolása, Balatoni élmények átadása, valamint a Balaton megismerése annak, aki még nem járt itt. Hajnalban indultunk, hosszú, fárasztó volt az út, de szerencsésen megérkeztünk. A gyerekek elfoglalták a szállást, megismerték, felfedezték a környéket. A kirándulás alatt nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a mieink ismerkedjenek az ottani gyerekekkel, szerveztünk közös programokat ennek érdekében.
A napjaink kirándulásokkal, bobozással, fürdőzéssel teltek. Ellátogattunk Tihanyba, Balatonfüredre. Itt szabad programokra is volt lehetőség.
Minden napunk legfontosabb mozzanata, a Balatonban való fürdőzés volt. A gyerekek nagyon élvezték, csúszdáztak, fürödtek, szerencsésen az időjárás is kedvező volt ehhez.
Minden tanévben tanulunk a Balatonról, tanórák keretében. A szórakozás mellet, időt szakítottunk arra, hogy amit elméletben megtanultunk, azt hogyan látjuk a valóságban. Ezért vettünk vízmintát, megvizsgáltuk, megfigyeltük az élővilágot, a növényeket, állatokat, valamint foglalkoztunk a tó méreteivel, kialakulásával.
A szálláson is nagyon jó hangulatban teltek napjaink, minden kedvező és adott volt. A gyerekeknek óriási élmény volt a Balatonon eltöltött néhány nap. Kicsit fáradtan, de feltöltődve értünk haza.
 
 Angol nyelvi szakkör
 
- Az angol nyelvi szakkörben, a gyerekek az év eleji felmérést követően először az angol nyelv ABC-jével, a hangok és a betűk beazonosításával csoportosításával ismerkedtek meg, továbbá a köszönés és a megszólítás különböző formáit sajátíthatták el a tanulók a csoportfoglalkozásokon. Fél év végére megtanulták hogyan kell megszólítani a másikat, bemutatkozni és megkérdezni a társuk nevét angol nyelven.
A foglalkozások munkaformája változó, a tanulók kipróbálhatták az egyéni, a páros, illetve kiscsoportos munkaformát is. A szókincs bővítése szisztematikusan történik, életszerű, néha humoros párbeszédekkel, és a korosztály érdeklődésének megfelelő szövegekkel, folyamatos ismétléssel.
A foglalkozások egyik legfontosabb célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése, ahol fontos szerephez jut a szókincs és a nyelvtan fejlesztése is, mivel ez elengedhetetlen része a nyelvi képességek és készségek kialakításánál.
 
 
 
- Ebben a félévben az ünnepekkel, a magyar és az angol kultúra ünnepköreivel, hagyományaival és népszokásaival ismerkedhettek meg. Valamint átismételtük és kibővítettük a család témakörét, összehasonlítva a két családmodellt az angol és a magyar nyelvterületeken. Megtanulhatták hogyan kell bemutatni a saját családjukat, valamint családfát készíthettek kiscsoportos munkaformában, ahol az egyéni és önálló feladatmegoldás volt díjazva. Ebben a félévben a birtokos névmásokkal is megismerkedhettek, valamint az angol nyelvben betöltött szerepével és használatával.
 
 
 
- A csoport tagjainak angol nyelvi ismerete igen változatos képet mutat, így a foglakozások egyik célja a felzárkóztatás és a tehetséggondozás volt, valamint a csoport tudásszintjének kiegyenlítése.
Alapvető cél a kommunikációs nyelvi kompetenciák kialakítása.
A foglakozások módszertana kreatív, vizuális és auditív, valamint interaktív feladatok végzésére irányult.
A fejlesztés középpontjában a tanulók állnak, akik a feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvtani tevékenységeket végeztek.
A közös munkát az alapvető személyes információk kérésével és adásával kezdtük szóban és írásban, a család és a lakóhely témakörének szókészletét beépítve.
A feldolgozott témákat, szócsoportokat a gyerekek megfelelően elsajátították. Bővült szókincsük, fejlődött kiejtésük, nyelvtani ismereteik mélyebbek és biztosabbak. Szóban és írásban egyaránt választékosabban és magabiztosabban fejezik ki magukat.
 
 
 
 
 
- A csoport tagok eltérő szinten lévő nyelvi készségeinek fejlesztése és előzetes ismereteik bővítése fő feladat a foglakozásokon. Elsődleges cél továbbá a felzárkóztatás és a biztos alapok elsajátítása, valamint a nyelvi készségek komplex fejlesztése.
A tanulók életkori sajátosságaihoz, előzetes ismereteihez és a tantervi követelményekhez illeszkedő témák feldolgozására került sor a foglakozásokon.
Cél volt, a tanulók tudásának fejlesztése, ismereteik bővítése és mélyítése, az A2-es nyelvi szint biztosítása.
A mindennapi élethelyzetekhez kapcsolódó, a tanulók életkorának megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése.
 
 
Generációk közötti együttműködés
 
- A generációk közötti együttműködés elnevezésű foglalkozások keretében a családok múltjának, a családtagok élettörténetének, élethelyzetének megismerését tűztük ki célul. A félév során a tanulók igen sok érdekességet kutattak fel családjaik történetében, szívesen osztották meg azokat egymással, örömmel fogadták a más családokkal való kapcsolódási pontokat. Jelentős gyűjtőmunkát végeztek családjuk történetének, múltjának kutatása közben a településükről, annak korábbi eseményeiről, történéseiről. Mindeközben sokkal többet beszélgettek szüleikkel, nagyszüleikkel, helyben élő rokonaikkal, az idősekkel, akiknek visszaemlékezései is sokat segítettek a múlt feltárásában. Ezáltal a nemzedékek közelebb kerülnek egymáshoz, mellyel egy lépést előre haladtunk az őket elválasztó távolságok leküzdésében.
 
 
 
- A foglalkozások során a tanulók igen nagy érdeklődéssel fordultak egymás felé is abban a tekintetben, hogy szívesen nézték, hallgatták a társuk, társaik által végzett kutatások eredményeit. Ez is arra sarkallta őket, hogy saját családjuk múltbeli történéseiről minél többet megtudjanak. Ezeket szívesen tették közzé. Különösen nagy örömmel töltötte el őket, amikor a másik gyerek családi történéseibe az ő saját családja is szerepet kapott. A már természetesen ismert rokonai kapcsolatok még közelebbivé váltak.
 
 
 
 
- Az elmúlt tanév igen jó bevezetése volt a mostani munkának. Tavaly a foglalkozásokon kialakult egy kellemes, közvetlen légkör, amely sokkal kedvezőbb alapokkal szolgált a megtervezett tevékenységek eléréséhez.
A gyerekek sokkal nyitottabbak voltak, mint azelőtt. Összeszoktak ebben a közegben. Bár a tanítási órákon is együtt vannak, de ez egy teljesen más felállást jelent, egy másik megvilágításból szemlélve a dolgokat. Eleinte tartottam az egymás kigúnyolásától, a kellemetlen megjegyzésektől, a bántásoktól. Nem mondom, hogy az elején nem történtek ilyenek, de később nem ez volt már a lényeg, hanem próbálták elfogadni, megérteni a másikat.
Mindemellett digitális kompetenciájuk is nagymértékben fejlődött. Bár a mobiltelefon használata már egy gyereknek sem újdonság, azért táblagépet, fényképezőgépet, videokamerát nem mindenki használt eddig. A foglalkozások során ezen a téren is előbbre jutottak.
 
 
 
- A foglalkozások témája igen kedvező fogadtatásban részesült. A gyerekek szívesen kutattak főként a szülők, nagyszülők emlékei között. Nem biztos, hogy mindig kézzel fogható dokumentumok kerültek elő, vagy éppen tárgyak, hanem a felnőttek szóbeli élményei hozták közelebb a gyerekekhez a múltat. Ezzel együtt a családtagok is közelebb kerültek egymáshoz. A program a két tanév alatt szerintem azáltal is elérte a célját, hogy változtatott azon a ma megszokott helyzeten, amikor a szülők, nagyszülők nem beszélgetnek a gyerekeikkel, unokáikkal, mert mindenki rohan és nem ér rá, vagy éppen nem tartják ezt fontosnak. Egészében véve hasznosnak és értékesnek tartom a két évet átölelő programot.
 
 
Egészségnevelés szakkör
 
- Az egészségnevelés célja a megelőzés prevenció. Mindenképpen a családdal együtt kell kialakítani a tanulókban az egészségtudatos magatartást. Néha a család figyelmét is fel kell hívni a káros szenvedélyek hatásaira. A rendőrség prevenciós munkáját is igénybe vesszük, hogy minél hatékonyabb legyen ez a szakkör. A tanulók szívesen járnak, érdekes témákat vetnek fel. Közös célunk, hogy egy egészséges ifjúságot neveljünk fel a társadalom számára.
 
 
 
- Az egészségnevelési foglalkozásokat a tanulók nagy örömmel fogadták.
Aktívan vettek részt minden egyes alkalommal. A szociális kompetenciák fejlesztése végig kísérte az egész éves munkát. A társas kapcsolatok kiépítése, az egymásra való odafigyelés, az összetartozás élménye segítette őket, hogy az új ismereteket elsajátítsák és tovább tudják adni másoknak is. A szociális hátrányok enyhítése a célunk. Felhívni a tanulók figyelmét az egészségtudatos életmódra, az élet megóvására. A szokások kialakítása és betartása mindennapos nevelési feladataink közé tartozik. Továbbra is szeretnénk ezt a szabadidős tevékenységet folytatni.
 
 
 
- Az egészségnevelési foglalkozásokat a tanulók nagy örömmel fogadták.
Aktívan vettek részt minden egyes alkalommal. A szociális kompetenciák fejlesztése végig kísérte az egész éves munkát. A társas kapcsolatok kiépítése, az egymásra való odafigyelés, az összetartozás élménye segítette őket, hogy az új ismereteket elsajátítsák és tovább tudják adni másoknak is. A szociális hátrányok enyhítése a célunk. Felhívni a tanulók figyelmét az egészségtudatos életmódra, az élet megóvására. A szokások kialakítása és betartása mindennapos nevelési feladataink közé tartozik. Továbbra is szeretnénk ezt a szabadidős tevékenységet folytatni.
 
 
 
 
 
 
- A foglalkozásokon nagyon érdekes témákat dolgoztunk fel. Rendszerességgel beszéltünk az egészséget veszélyeztető tényezőkről. Fontosnak tartottuk a gyerekekkel együtt, hogy jó példát mutassunk másoknak. A pozitív példa mindig hatásos egy közösség építésében. Az összetartozás élménye, az együttműködés mind jobban összekovácsolta kicsi közösségünket. A gyerekek nagyon várták ezeket a foglalkozásokat. Szívesen vettek részt rajta. Igényelték, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, a serdülőkor problémáiról. Sokszor a szülő szerepét is be kellett tölteni a hiányosságok kompenzálása érdekében.
 
 
Online kapcsolat 
 
 
- A pályázat – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását is ösztönözte, amelyek keretében lehetőség nyílt az intézmények tanulói számára, hogy megismerkedjenek egymással. A pályázat lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. A pályázat megvalósítása során a pályázatba bevont tanulók a pedagógusok irányítása és részvétele mellett megpróbálták összehozni az iskolák tanulóit, mely során online kapcsolatfelvétel történt meg. A tapasztalatunk az volt, hogy mindaddig, míg megpróbáltuk irányítani az online térben való kommunikációt, a gyerekek zárkózottak voltak, nem igazán tudtuk rávenni őket a kommunikációra. Ennek következtében, úgy döntöttünk, hogy közvetítünk ha szükséges, de a gyerekekre bízzuk a kapcsolatfelvétel módját és idejét. Voltak próbálkozások, de az életkori sajátosságok ebben a korban zárkózottá teszik a gyerekeket és nehezen alakítanak ki új ismeretségeket.
 
 
 
- A pedagógusok napi kapcsolatban vannak egymással, igyekszünk minden a pályázattal kapcsolatos információt megosztani, illetve a kollégák már nem csak a pályázathoz kapcsolódó témában keresik egymást, hanem a mindennapi oktatáshoz kapcsolódó jó gyakorlatokat is megosszák egymással. Információáramlás mindkét irányban jelentős, sok ötletet cserélnek ki egymással a kollégák.
Összességébe véve megpróbáltuk, részsikereket elértünk, de nem váltotta teljes mértékben be az általunk várt sikert az online térben való ismerkedés.
 
 
 
- Vitaindító és kapcsolatépítő programot szerveztünk, ahol a gyerekek megismerhették a programot. Fontosnak tartottuk, hogy tisztán lássák a projekt menetét, a csoportba kerülés feltételeit. Megbeszéltük, hogy nyugodtan részt vehetnek a programba, a foglalkozásokat szakképzett nevelők és szakemberek végzik, olyan iránymutatásokat fognak kapni, amely akár a pályaválasztásukat is befolyásolhatja.
Tisztáztuk a pályázattal kapcsolatos kérdéseket, annak fontosságát valamint a mindennapi életünk során a segítségadás érzésének élményét.
Megvitattuk, hogy milyen lehetőségei vannak azon elképzelésnek, hogy a fiatalok betekintést nyerjenek a pályázatba. Lefektettük a közös munka szabályait, és remélhetőleg tartalmas időszakot tölthetünk együtt.
 
 
 
-  „Csak egy Földünk van, vigyázzunk rá!” – témafelvetés, online kapcsolatépítés..
- Beszélgetés a környezetvédelemről, a szelektív hulladékgyűjtésről.
- Szemétgyűjtés a településeken.
- A hulladék elhelyezése a szelektív gyűjtőkben.
- Az iskola és a Polgármesteri Hivatal előtti terület parkosításának lehetőségei
 
 
 
- Azon projektben részt vevő tanulók és tanárok akik egész évben gyalogosan vagy kerékpárral érkezik meg iskolájukba, munkahelyükre, szívesen vettek részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által szervezett Európai Mobilitási Hét című rendezvénysorozathoz kapcsolódó, szervezett Európai Autómentes Napon.
A rendezvény látványos elemeként a diákok a települések közútjain, forgalomlassító demonstrációként, gyalogosan indultak a program helyszínére. Az ünnepélyes megnyitó után közlekedési vetélkedőn, rendőrségi bemutatókon, egészségügyi szűrésen vehettek részt a megjelent diákok és pedagógusok, majd beszámoltak egymásnak az eseményekről.
 
 
 
- Hagyományaink megismerése, identitástudatunk fejlesztése. A hátrányos, halmozottan hátrányos diákok bekapcsolódása az iskola közösségi életébe. Tehetséggondozás, integráció. Ünnepi megemlékező műsorban való részvétel, készülődés, az iskola hagyományainak ápolása. A rendezvény online bemutatása.
A  magyarság körében sajnos egyre többen vannak, akik nem tulajdonítanak jelentőséget nemzeti hovatartozásuknak, vagy nem vállalnak közösséget semmilyen nemzeti vagy nemzetiségi csoporttal, pedig az identitástudat hozzátartozik a kiegyensúlyozott és harmonikus emberi személyiség szükségleteihez.  Az iskolában nagyobb hangsúlyt kell fektetni a megfelelő könyvek, köztük a magyar és világirodalmi klasszikusok élményt adó olvasására, és a szisztematikus „országmegismerő” osztálykirándulásokra. A közös munka során feladat, olyan közvetlen környezetünkben található nemzeti kincsek, helyek bemutatása, mely erősíti nemzettudatunkat.
 
 
 
 
 
- Közös online téma: Az internet elterjedése és az internet elérését lehetővé tevő infokommunikációs szolgáltatások hatásai mindennapjainkra. Az internet segítségével szervezzük tevékenységeinket, programjainkat az iskolában, ügyeinket mindinkább online intézzük, vásárlást is mind gyakrabban itt bonyolítunk le. Bármikor, bárhol, akár utazás közben is kapcsolatban lehetünk másokkal.
Az online kapcsolattartás minden formája elérhető a mobil telefonálásra használt eszközökön is. Az „offline” világban, az interneten is találkozhatunk veszélyekkel, és tudatosan fel is kell készülnünk az azokkal szembeni megfelelő védekezésre.
Az internethasználat veszélyei a következők:
- Függőség
- Adatokkal való visszaélés
- Csalások
- Kéretlen megkeresések
- Online zaklatás
Fontos a közösségi térben a megfelelő viselkedés. A közzétett képekkel, közlésekkel, megosztásokkal akaratlanul is egyfajta képet festünk magunkról, fel kell mérnünk, milyennek látszunk mások szemében az online világban.
 
 
 
 
- Közös online téma: A foglalkozás során igyekeztünk olyan témát választani, amely ráirányítja a fiatalok figyelmét a sajtó műfajok sokszínűségére. Általános képet vetítettünk eléjük, megmutattuk az irányvonalakat, és önálló kutatómunkára sarkalltuk őket. A sajtóműfajok elmélete arra a felismerésre épül, hogy a különböző műfajú sajtópublikációk (cikkek) mind formai, mind tartalmi jegyeiket tekintve jelentősen eltérnek egymástól. Stilisztikai tanulmányaink során már tapasztaltuk, hogy a tájékoztató és publicisztikai műfajok elválasztása nem önkényes, hanem a bennük megjelenő és megnyilvánuló újságírói szubjektum (a személyesség foka) határozza meg.
 
 
 
- Közös online téma: A foglalkozás célja, hogy az új médiafelhasználási irányzatokról, felhasználható eszközökről, kapjanak átfogó képet a fiatalok. A témához szervesen kapcsolódik a médiatervezés folyamatával, a fogyasztói igényekkel és a célcsoport tulajdonságaival kapcsolatos változások tárgyalása.
Igyekeztünk úgy feldolgozni a témát, hogy átfogó képet kapjunk az alternatív médiaeszközök kialakulásáról a kezdetektől a jelenlegi helyzetig. A médiában megjelenő reklámokban fellelhető kreatív ötletek felismerése, mely során új médiaeszközök, új fogyasztói szokások és új szemlélet látott napvilágot.
 
 
 
- Online fotókiállítás szervezése! Felmértük az igényeket, melyik lehet az a téma, amely közel áll a gyerekekhez, megérintheti Őket. Ezek alapján a témát kiválasztottuk, meghatároztuk milyen mobil eszközzel kell a képet elkészíteni. A csoport döntése alapján a képet mobiltelefonnal kell elkészíteni és a téma a természet. A felhívó plakát elkészült, a verseny kezdetét vette. Ahhoz, hogy a fotók élethűek legyenek és a készítő jellemét tükrözzék a képkidolgozásnál biztos, hogy nagy visszafogottság önkritika kell. Az is valószínű, hogy ez nem mindenkinek fog sikerülni.
Olyan mint a divat, vagy a körömfestés. Egy finom visszafogott, a környezetet bemutató, saját életterére fókuszáló fotóhoz, a készítőjének bele kell élnie magát a fotózásba, eggyé kell vállnia azzal.
 
 
 
 
- Közös online téma: Önkéntesség
A tanulókkal az önkéntesség tevékenységét ismertük meg, a településen lakókat igyekeztünk megszólítani, felmérni az önkéntességről szerzett ismereteiket. Az önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint sokkal szélesebb korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük.
 
 
 
 
- Bemutató
Az elmúlt időszakot mutattuk be azon diákok számára, akik kevesebb ismerettel rendelkeznek a programmal kapcsolatban. Remélhetőleg olyan foglalkozáson vehettek részt, amely felkeltette az érdeklődésüket.
 A program segítségével az egymás iránti szolidaritást erősítettük. A pályázat keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakult ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A foglalkozás során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai online konferenciabeszélgetést tartottak. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása történt, amelyek lehetővé teszik a megadott tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.
 
 
 
- Az internet története /megadott forrás felhasználásával, közös beszélgetés/
Az internet ma már közmű. Az internetről kifejezetten úgy gondolkodunk, hogy napjaink terméke, modernitásunk szimbóluma, a gyökerei mégis régebbiek, mint sokan gondolnák.
Mint a legtöbb fontos technikai újítás, az Internet is hadifejlesztésként indult. Az első hálózatot 1969 őszén építették ki az UCLA-n négy csomópontból, melyet ARPANET-nek neveztek el.
1973-ban fejlesztették ki a hálózati protokolloknak nevezett kommunikációs szabványokat, melyek lehetővé tették a bővítést, újabb gépek bekapcsolását.
Az 1980-as évekre az USA minden egyeteme rácsatlakoztatta helyi számítógépeit az immár országos méretű hálózatra.
A 80-as évek második felében Nyugat-Európában indult meg a bekapcsolódott gépek számának növekedése, a 90-es évekre ez a hullám elérte Kelet-Európát, köztük Magyarországot is.
Jelenleg Európát és Amerikát az óceánon át üvegkábelek kötik össze, és műholdon keresztül is lehetséges az adatok átvitele.
 
 
 
- Közös online téma: 
A foglalkozás témája:
- A szabadidő hasznos eltöltése
- Hobbi
- Közvetlen környezetünk megismerése
- Vágyak és lehetőségek
A kérdés könnyűnek látszik, mégsem az.
Általánosságban azt mondhatnánk, az a szabadidő, amikor azt csinálok, amit én akarok, amit nem más ír elő nekem. Ezt az időt nem osztja be a tanárom, a szüleim. Ezt én osztom be, illetve osztom meg azokkal, akikkel akarom. Tanárommal, szüleimmel, barátaimmal, vagy csak úgy saját magammal. „Azért vannak a jó barátok…”, ahogyan a népszerű dalban halljuk… Hogy legyen kivel megosztanunk az érzéseinket, az élményeinket, hogy legyen, aki szól hozzánk, és akihez szólhatunk. Nagyon is hozzászoktunk már az egyirányú kommunikációhoz, végül is ez történik a tévét, a rádiót hallgatva, vagy az iskolapadban ülve. A gyerekeknek fontos megtanulniuk, a közösség érzését és erejét, mivel az online tér személytelenné és egyhangúvá teszi világunkat.
 
 
 
 
 
- Szülői fórum
Vitaindító és kapcsolatépítő programot szerveztünk, ahol a szülők megismerhették az iskola mindennapjait.
Fontosnak tartottuk, hogy tisztán lássák a beiratkozás menetét, az iskolába kerülés feltételeit. Igyekeztünk tisztázni az iskolaérettség kérdését és a továbbhaladás feltételeit.
Az iskola óvoda átmenet kérdése kifejezetten érdekelte a szülőket, látni akarták az átmenetet.
Fontos lépés, hogy a szülők nyugodtan engedjék gyermeküket az iskolába, ahol szakképzett nevelők foglalkoznak gyermekükkel egy gyermekbarát intézményben.
Megvitattuk, hogy milyen lehetőségei vannak azon elképzelésnek, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskola mindennapjaiba.
A közös munka elérte célját, lefektettük a közös munka szabályait, és remélhetőleg tartalmas időszakot tölthetünk együtt.
 
 
 
 
 
- Online bemutató: A projekt témája a Húsvéthoz és a hagyományápolás köré épült. A projekt keretében a tanulók elmélyítették a húsvéti ünnepkörről szerzett ismereteiket, élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttek a hagyományokkal, népszokásokkal kapcsolatban.
A tanulók több aspektusból találkoztak egyidejűleg a húsvéttal, a húsvéttal kapcsolatos hagyományokkal, népszokásokkal.
A gyerekek hatékonyan működtek együtt, eredményes volt a csoportmunka, egyénileg is megnyilvánultak a tehetségek. Kreativitásuk fejlődött: kézügyességüket a különböző munkafolyamatok során megmutathatták.
 
 
 
 
- Online téma: Egészséges életmód
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Ez nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A testi, lelki egyensúly segíti a tanulót a tanulásban is a jobb eredmények elérésében.
Intézményünkben hagyományosan minden évben megrendezésre kerül egészségnevelési foglalkozás. Az idén összehangoltan megtervezve bonyolítottuk le az egészségnevelési programot.
Pedagógusok tartottak előadást, melynek során a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezhettek az életminőség javulásához szükséges területeken. Felkeltettük érdeklődésüket, és megtaláltuk az egyensúlyt az elméleti és sportfoglalkozások között.
Kellemes és hasznos foglalkozásokon vagyunk túl, mely szélesítette gyermekeink látókörét. 
Gyermekeinknek még volt egy plusz feladatuk, az ismereteket és tapasztalatokat online keretek között kellett megosztaniuk testvériskolánk tanulóival.
 
 
 
- Online téma: Közlekedj okosan
A tervezés és szervezés során vegyes érzelmekkel küzdöttünk.
Fontos és eredményes programnak voltunk részesei. Sajnos csak ilyen alkalmakkor tudunk leülni, és egy kicsivel több időt szánni a közlekedésbiztonságra. A gyerekek nem érzik a biztonságos közlekedés fontosságát, ilyenkor döbbennek rá, hogy milyen veszélyes és összetett a közúti közlekedés. Ha lehetőség lenne rá, akkor ezeket a foglalkozásokat, többször is szeretnénk megtartani gyermekeinkkel, és egy olyan oktatási egységben gondolkodunk, ahol az iskolánk szabadon, mindenféle kötöttségek nélkül gyakorolhatnák a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait.
Látszott az izgalom, a gyermekek és nevelők részéről a megfelelni vágyás, és hogy jó munkát adjanak ki a kezük közül. Véleményünk az, hogy egy nagyon tartalmas és tanulságos eseményt bonyolítottunk le. Jó volt ez a lehetőség, hogy összehozzuk a gyerekeket, iskolát, ezáltal a tanulók jobban beleláthattak a szabályos közlekedésbe. Több ilyen alkalomra lenne szükség, örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a napnak.
Gyermekeink önkéntesen és örömmel kapcsolódtak be a programba, majd osztották meg tapasztalataikat testvériskolánk tanulóival.
 
 
 
- Sport nap
Szabadidős tevékenységeket szervezett iskolánk alsós és felsős tanulói számára. Igyekeztünk olyan foglalkozásokat szervezni, amelyek a mindennapos testnevelés részét képezik, mégis a testnevelés órák foglalkozásai során nehezebben megvalósíthatóak.
Minél több sportágat igyekeztünk megismertetni a nap folyamán a gyerekekkel, és a játékos foglalkozások során az aerobic, birkózás, crossfit, íjászat, tollaslabda, petange sportágakat ismertük meg.
Fontosnak tartottuk, hogy kimenjünk a természetbe, kerékpározzunk, túrázzunk, mert ezen keresztül kapcsolatba kerültünk a természettel, igyekeztünk sokat tartózkodni a szabadban ezen a napon, mert ezáltal kapcsolódtunk az egészségneveléshez is.
A gyerekek élvezték a programokat, és lelkesen vettek részt a foglalkozásokon, majd az általuk készített fotókat megosztották testvériskolánk tanulóival.
 
 
 
- Online beszélgetőkör
A beszélgetőkör célja, lehetőség biztosítása a kulturálódásra, a nemzeti összetartozás érzésének segítése, az azonosságtudat fejlesztése, a tudás megalapozása, felzárkóztatás, a kulturális örökségünk ismerete, továbbadása.
Az együttműködés, a tevékenykedtetés fejlesztése, hogy változni tudjon az élet minősége, így az oktatás megteremti annak lehetőségét, hogy a közösség a fenntartható fejlődés irányába induljon el. Az esemény elősegíti, a szellemi, lelki jólétet, formálja a közösséget, a közös élmény alapján.
A közös történelmi hagyományok, a nemzeti örökség továbbadása a jövő nemzedék értékeit erősíti, alkalmat teremt az együttműködésre.
 
 
 
- Online beszélgetőkör
Célunk volt, hogy felkeltsük a gyerekek érdeklődését, igényét az egészséges életmód, sport, természet iránt. Azt szerettük volna elérni, hogy a tanulók széleskörű ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminőség javulásához szükséges területeken. Úgy gondoljuk, hogy a diákokban sikerült felkelteni az érdeklődést e témák iránt és több ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor.
A megvalósítás során elengedhetetlen mindazoknak a tárgyaknak, illetve tudásnak a beemelése, amelyeknek érdeklődésében ezen témák megjelennek.
Így tantárgyként szerepet kap a biológia, kémia, természetismeret, rajz, technika, magyar, testnevelés.
Sikerült megvalósítani a kooperációt a iskolánk tanulói, és a többi tanuló között, egymás kölcsönös segítése a sikeres feladatvégzés érdekében.
 
 
 
- Szülői fórum
A gyerekek helye a közösségben
Vannak gyerekek, akik nagy népszerűségnek örvendenek pajtásaik körében – külsejük, személyiségük vagy valamilyen készségüknek köszönhetően. A beszédes, bájos és talpraesett gyermekeket hamar befogadja a közösség – ők nagyon könnyen és gyorsan kötnek új barátságokat. A félnék és visszahúzódó gyermekeknek azonban már nehezebb dolguk van – ők sok esetben nehezebben boldogulnak a kapcsolatteremtés és a szocializáció bonyolult folyamatával.
Az este folyamán olyan témát érintettünk, mely a gyerek közösségben elfoglalt helyét igyekezett megvitatni. Választ kerestünk arra, hogy milyen módja van annak, hogy gyermekeink megtalálják céljukat a közösségben. Fontos ebben a helyzetben a szülő – gyermek – tanár kapcsolat.
Egyetértettünk abban, hogy a gyerekek második otthona az iskola, és a szülőknek minden képen segíteni kell az iskolát.
Ahhoz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, a tanulás mellett közös családi programokat kell szervezni, ahol a szülők is megismerik az iskola életét.
Tartalmas estét töltöttünk együtt.
 
 
 
 
 
- Szülői fórum
Hogyan segíthetünk gyermekeinknek, hogy könnyen teremtsen kapcsolatot?
Bíztassuk, hogy minél több időt töltsön el közösségben. Napjaink rohanó világában ez nem akkora akadály, hiszen az iskola megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjenek kortársaikkal. Az együtt játszás során talán a legfontosabb, hogy a gyermek gyermeknek érezhesse magát társai körében, és közös élményeket szerezzen velük. A délutáni foglalkozások szintén fontosak, hiszen a játszótereken vagy az edzéseken is barátok között lehet.
Töltsünk minél több időt velük. A családi élmények, közös játékok és programok révén a gyermek megtanul felszabadultan viselkedni a közösségben, miközben megérti a társasági “játékszabályokat” is.
Beszélgessünk vele a barátságról, az illemszabályokról és közösségi életről. Ha látjuk, hogy bizonytalan vagy nehezen boldogul, akkor elemezzük ki az adott helyzetet és lássuk el tanácsokkal. Igyekezzünk partnerként kezelni gyermeket, hogy megbízzon bennünk. Így nem csak a jelekre kell majd figyelni, hanem ő maga fogja elmesélni, ha valamilyen problémája adódik, vagy váratlan helyzetbe keveredik.
 
 
 
- Beszélgetőkör
A kamaszkor egy nagyon problémás korszak a szülő pedagógus és tanuló számára. A kamaszkorban mindkét nemnél megnő az önállóságra való igény és törekvés.
Pillanatnyi hangulatuk alapján alkotnak véleményt. Egyre fokozódik kritikai készségük, vitatkozási kényszerük. Ugyanakkor a kritikát nehezen viselik, mert túlzottan érzékenyek.
Vitaindító témánk ezen a napon a kamaszkor problémái, mit kell tudni a kamaszkorról, hogyan viszonyuljanak a gyerekek ehhez az időszakhoz.
Egyetértettünk abban, hogy a kamaszkort sok gyerek nehezen éli meg. Testi – lelki változáson mennek át a gyerekek. A fiúk egyre izmosabbak, fitogtatják testi erejüket, erőpróbákon feszegetik testi határaikat. A lányok esetében a nőiesség hangsúlyozása, és a vonzerő próbálgatása a fiúkon jelenik meg.
Igyekeztünk választ találni ezekre a kérdésekre, olyan ajánlásokat tettünk, mely megkönnyítheti a gyerekek mindennapjait, és megérthetik a változást és az azzal járó események sorozatát.
Fontos, hogy a gyermek megtalálja a helyes utat és ebben a szülőknek hatalmas felelőssége és szerepe van.
 
 
 
- Szülői fórum
A szülők és az iskola kapcsolata
Magyarországon az iskola fokozatosan eltávolodott a családtól. Az egyre brutálisabbá váló iskolai és iskolán kívüli gyermekbántalmazások miatt sürgetővé vált a szülői ház és az iskola közötti kapcsolat újraértékelése, a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat szorosabbra fűzése, a nevelőpartneri viszony erősítése
Együttműködés a szülői ház és az iskola között hatékonnyá válik, ha a gyermek iránti kötelezettség az elsődlegesen fontos szempont ennek az együttműködésnek a kialakításában. Az iskola és a szülők kapcsolatában nagy előrelépés, hogy az iskola mindig készséggel áll a szülők rendelkezésére. Természetesen ehhez az is hozzátartozik, hogy az iskola Házirendjét a szülők is elfogadták. Ebbe tartozik bele, hogy a szülő nem zavarhatja a tanítási órát, oda nem mehet be bármikor csak a kijelölt iskolai nyílt napokon. Ezt elfogadták és be is tartják. Ezen felül a pedagógusok a fogadó órán kívül is meghallgatja a szülőt az aktuálisan felmerülő problémákról. A családlátogatások alkalmával a tanár és a szülő lokálisabban tud foglalkozni a gyerekkel. Ezek a dolgok mind hozzátartoznak a jó partneri kapcsolat kialakításához és fenntartásához.
 
 
 
- Beszélgetőkör
A tanulás megmutatja az alkotás erejét, hatalmát és örömét.
Akkor gyermekközpontú igazán egy család, ha nem kényszerek kalodájába fűzve ösztönöz a figyelemre, a tanulásra, hanem mindenki úgy tanulhat, hogy örömét leli és hasznát is látja annak.
A gyermek a szülőtől tanul, ő a pozitív példa! A beszélgetés során arra igyekeztünk választ találni, hogy melyek azok a motivációs tényezők, melyek a tanulást, mint értéket a felszínre hozzák. Az ember akkor akar tanulni, ha érdeke fűződik hozzá, ha céljai vannak vele. Gyakori probléma, hogy a mai diákok körében nem igazán sikk a tanulás. Egyre nehezebb a tanulók tanuláshoz való viszonyát befolyásolni. A környezeti tényezőknek, az otthonról hozott mintáknak kimagaslóan fontos szerepe van.
Egyet értettünk a gyerekekkel abban, hogy minden gyermek jó valamiben, csak fel kell tárni, illetve ha valaki valamiben kimagasló teljesítményt nyújt, akkor azt ki kell bontakoztatni és teret kell biztosítani neki. Igyekeztünk megtalálni arra a választ, hogy miért tanulunk.
A kérdéseinkre és a felvetődött problémákra többé kevésbé megtaláltuk a választ, de több felvetődött problémát nyitva hagytunk, melyet a későbbiek során igyekszünk megválaszolni.
 
 
 
- Beszélgetőkör
Hogyan tovább?
Amikor az általános iskola után továbbtanulásra jelentkezik a diák, fontos döntést hoz. Ezzel megteszi az első lépést a szakmaszerzés vagy a felsőoktatás irányába. Több száz intézmény és több ezer induló tagozat közül választhatunk, amelyek között nem mindig könnyű eligazodni.
Az első továbbtanulási döntés 14 évesen válik aktuálissá – de akár 10 évesen is eljöhet, ha 8 évfolyamos gimnázium a kiszemelt. Ez az első olyan döntés az ember életében, ami valódi átgondolást kíván mind a gyermek, mind a szülők részéről. Annak idején az óvoda vagy a megfelelő általános iskola kiválasztása is nehéz feladatnak tűnt, lényegesen nagyobb tehernek érezzük azonban a középfokú oktatási intézmény választásának feladatát, hiszen ezek az első meghatározó lépések az ember életében, amelyeket a szakmaszerzés vagy a felsőfokú képzés irányába tesz. A nap folyamán a gyerekekkel a továbbtanulás fontosságáról beszélgettünk. A gyerekek is belátták azt, hogy a mai világban főleg a hátrányos helyzetű településeken a gyerekek és fiatalok majdhogynem egyetlen kitörési lehetősége a tanulásban van. Megtárgyaltuk azt is, hogy milyen lehetőségek állnak a tanulók rendelkezésére, az iskolatípusokat és formákat is. A gyerekek képességeihez mérten  így már tudják mi lehet az az irány amerre érdemes lenne továbbhaladni.
 
 
 
- Önálló tevékenység
Olyan tevékenységgel bíztuk meg gyermekeinket, melyek befojásolhatják jövőjüket.
A nyolcadik osztályos tanulók számára a munkaügyileg is ingerszegény környezet nem biztosítja a különböző szakmák megismerését, a kistelepüléseken ahol élnek a legtöbb ember közmunkás, a valamikor szakmát tanuló családtagjaik is nem, vagy kevés ideig gyakorolhatták a tanult szakmájukat.
Ezért elengedhetetlen számukra először a közvetlen környezetükben fellelhető foglalkozások, szakmák alaposabb megismertetése, azok képzési igényeinek tudatosítása. Orvos, jegyző, pedagógus, állatorvos, védőnő, szociális munkás, szakácsnő, postás, rendőr, határőr, mezőgazdasági gépkezelő, vendéglátó, bolti eladó-ezek a fellelhető szakmák a környezetükben. Feladatul kapják, hogy érdeklődjenek a fent felsorolt emberektől a munkavégzésükről: örömökről, nehézségekről, arról, hogy milyen iskolákba jártak, ott hogyan kellett tanulniuk.
A következő lépésben bővítjük a kört, a további szakmákkal, azokkal elsősorban, amelyek képzése a közeli városban történik. A harmadik szakaszban bemutatjuk azokat a lehetőségeket és képzési elvárásokat, amelyek érdeklik ugyan a tanulókat, de nem tudják hogy hol és milyen módon érhető el az a szakma és képzése.
 
 
 
- Önálló tevékenység
Segítséget jelent az internet használat, ahol kutató munka keretében minden gyerek felkészül az őt érdeklő iskola követelményeiből, bemutatja azt az iskolát, ahová ő szeretne menni, és értékeli önmagát is, véleményt alkot arról, hogy megfelel-e a választott pályán. Ezáltal fejlődik önkritikája, alakul reális értékrendje és digitális kompetenciája is erősödik.
8. osztályban egyre több program segíti a tanulók pályaválasztását.
Azt szeretnénk elérni ezekkel a találkozókkal, hogy az iskola végzős diákjai megtalálják a számukra megfelelő, és képességeiknek leginkább megfelelő iskolát, elősegítve sikeres továbbtanulásukat.
Évek óta nyomon követjük végzős diákjaink továbbhaladását. Az iskola kimeneti rendszere példaértékű. Diákjaink többsége gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább. Kevesebben választják a Szakképző iskolát. A legfelkapottabb szakma a belügyi rendészeti képzés, sokan szeretnének rendőrök lenni. Ezt a munkát tovább folytatva igyekszünk még több lehetőséget biztosítani a helyes döntés meghozatalában. Februárban ki kell tölteni a jelentkezési lapokat. Bízunk benne, hogy minden tanulónk jól választ, és eredményesen folytatja tanulmányait az általa kiválasztott középiskolában. 
Feladat: testvériskolánk tanulóival osszák meg tapasztalataikat, kérjék ki véleményüket, és érdeklődjenek, hogyan választanak iskolát ők!
 
 
 
- Önálló tevékenység
Feladat: a tanulók hozzák be szüleiket iskolánkba, megismerik elvárásainkat, megbeszéljük a továbbhaladás feltételeit. Tájékoztatjuk őket hogy milyen lehetőségeik vannak felvenni a kapcsolatot testvérintézményünkkel, ahol megvitathatják a pályaválasztás nehézségeit. Intézményünkben minden évben lehetőség nyílik arra, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskolai munkába. Szabadon választható óralátogatások alkalmával megismerhetik oktató-nevelő munkánkat és felmerülő kérdéseikre választ kaphatnak. A Nyílt Nap szervezése és lebonyolítása a Szülői Munkaközösség bevonásával történik.
Kiemelt szerepe van intézményünkben a tananyag elsajátíttatása mellett a szociális fejlődésnek és a szülőkkel való kapcsolattartásnak is. Célunk, hogy a gyerekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Keresés

Kezdő oldal